Foto: Jacob Dahlgren, Primary Structure, Wanås Konst.

Kultur för äldre

Kulturupplevelse och kulturskapande kan vara berikande och viktiga sociala sammankomster för många äldre personer. Kulturrådet har fördelat ekonomiskt stöd till kultur för äldre-satsningar. Målet har varit att utveckla hållbara modeller och metoder för att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet.

Av Kulturrådet finansierade projekt

De flesta projekt som Kulturrådet hade medel till under åren 2011–2013 är numera avslutade. Du kan läsa mer om dem i slutrapporterna här intill. Kulturrådet prioriterade övergripande, strategiska ansökningar med förankring och medfinansiering i kommuner, landsting och regioner. Flera av dem innefattar forskning. Bidraget syftar till en större systematik, en samverkan och en ökad samsyn för olika yrkesgrupper inom kultur, vård och omsorg som arbetar med de äldre.

Nyskapande kulturuttryck

Några ettåriga projekt med nyskapande kulturuttryck har även beviljats stöd. En kortfilm om äldre och deras egna uttryck i dans  Upp till dans!  har spelats in i Östhammar. Filmarbetet följdes av en etnolog och resulterade in en studie om hur just detta arbete med dans gav mening och värdighet i de boendes liv.
Läs om Upp till dans!
Se filmen Upp till dans!

En annan film, Min Historia, som precis har färdigställts har börjat användas vid samtal om äldres hantering av förlust. Äldre personer som har förlorat en nära anhörig har filmat sin vardag. Syftet är att visa att genom att våga dela sin historia med andra kan det på sikt göra det lättare att leva vidare i sorgen.
Läs rapporten Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust

Folksjukdomen demens kan motverkas och lindras

Ca 160 000 personer lider av demenssjukdom just nu och enligt Svenskt Demenscentrum kommer antalet att öka till 240 000 personer år 2050. Det finns fog för att kalla det en folksjukdom. Forskning tyder på att man kan motverka och lindra demens med olika former av kulturell stimulans.

I projektet Musik som omvårdnad på demensboende har FoU Seniorium utarbetat en modell för hur vårdpersonal kan använda musik som psykosocial vårdåtgärd, integrerat i sitt dagliga arbete. Projektet har genomförts med Kultur för äldre-medel under 20122014 i samarbete med personal och äldre på tre demensboenden, och letts av en musikterapeut. Resultaten visar på tydliga vinster både för de boende och för omvårdnadspersonalen.
Rapporten Musik som omvårdnad på demensboende

Ytterligare en rapport från en förstudie har gjorts Om strukturerad musikaktivitet vid ett äldreboende/demensboende inom projektet Kultur för seniorer – Kultur och hälsa i Västerbotten. Ett samarbete mellan Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Umeå universitet.
Läs mer Om strukturerad musikaktivitet vid ett äldreboende

Kulturrådet har nu beviljat läsfrämjandemedel till Svenskt Demenscentrum och Regionbibliotek Stockholm för samarbete kring projektet Möten med litteratur, ett projekt som utnyttjar erfarenheterna från Möten med minnen.  40 biblioteksmedarbetare och kulturaktörer kommer att utbildas kring demens, bemötande och läsfrämjandemetoder.
Läs mer om Möten med litteratur


Övrigt

Många museer arbetar för att ge dementa möjlighet att delta i samhället genom projektet Möten med minnen, finansierat av Postkodlotteriet. Det är ett landsomfattande museiprojekt som vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Alzheimerfonden driver projektet i nära samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum. Museipedagoger runt om i landet har utbildats för att hålla specialanpassade visningar för målgruppen.
Läs mer om Möten med minnen

Header logo