Så här behandlar Kulturrådet personuppgifter

Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag. Men även i rekryteringssammanhang för tjänster och intresseanmälan för att bli ledamot i arbets- eller referensgrupp. Vi registrerar också statistik som innehåller personuppgifter i samband med ditt besök på hemsidan. Vid konferenser och möten informerar vi om hantering personuppgifter i samband med anmälan.

Rättslig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på rättslig grund. Vi på Kulturrådet behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra uppdrag från regeringen.

Hantering av personuppgifter är därför nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt svensk författning (rättslig förpliktelse), sina uppgifter som lämnats i lag, förordning och regleringsbrev och som därför är av allmänt intresse eller som utgör myndighetens myndighetsutövning (utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i sin myndighetsutövning), och sina förpliktelser enligt avtal (avtal).

De registrerades rättigheter

Den vars personuppgifter Kulturrådet behandlar, har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering eller begränsning av behandling av sina personuppgifter. På grund av den arkivrättsliga lagstiftningen har Kulturrådet mycket begränsad möjlighet att radera uppgifter i allmänna handlingar. 

Klagomål avseende myndighetens behandling av personuppgifter kan göras till Kulturrådet eller Datainspektionen. Kulturrådet är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas kan du begära det skriftligt genom att kontakta myndigheten på kulturradet@kulturradet.se.

För att få del av dina personuppgifter måste du kunna legitimera dig.

Särskilt om personuppgiftsbehandling på Kulturrådets webbplatser 

Vid besök på kulturradet.se, alma.se, bokstart.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. Kulturrådet samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Kulturrådets webbplatser. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare. Kulturrådet samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Kulturrådets webbplatser per IP-adress: 

  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etcetera) 
  • Operativsystem (Windows etcetera)
  • Inloggningssätt 
  • Besökta sidor 

Ytterligare information om myndighetens behandling av personuppgifter

Webbstatistik

Kulturrådet lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av webbplatserna. Kulturrådet använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sina webbplatser. 

Kulturrådet övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Kulturrådet kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande använder Kulturrådet Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google Analytics är en av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Kulturrådet kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst och kundbeteende. 

Kulturrådet tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som vi definierat. 

Cookies

Cookies är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. På så sätt känner webbplatsen igen dig vid ditt nästa besök. För att filen inte ska kunna spåras till dig lagras endast en liten mängd information. Det finns två typer av cookies, temporära och permanenta. En temporär cookie försvinner så fort du stängt av din webbläsare medan en permanent sparas under en längre tid och har ett i förväg bestämt utgångsdatum då den raderas automatiskt.
 
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på våra webbplatser, för att kunna följa upp användningen av våra webbplatser och för att stödja informationen kring våra bidrag och uppdrag. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.
 
Med hjälp av inställningar i din webbläsare kan du undvika att cookies sparas i din dator när du besöker en webbplats (läs mer under "Hjälp"-avsnittet eller motsvarande i din webbläsare). Det går även att ta bort cookies som redan finns. Väljer du att cookies kakor finns risken att webbplatsen fungerar sämre.

Personuppgifter vid medverkan vid konferenser

Vid konferenser och liknande möten där Kulturrådet behandlar personuppgifter informerar vi om vår behandling av personuppgifter i samband med att man anmäler sig. Om vi dokumenterar genom att filma och fota, informerar vi om att vi kommer producera informationsmaterial och använda i de digitala kanaler som myndigheten använder sig av, eller i andra sammanhang där Kulturrådet informerar om myndighetens verksamhet. Kulturrådet är inte skyldig att i förväg meddela när publicering ska ske. Materialet är också allmän handling och kan komma att begäras ut av allmänheten.   

Skyddad identitet

Kulturrådet lyder under offentlighetsprincipen som bland annat innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att vi, på förfrågan, inte får neka någon att ta del av dessa uppgifter. Det kan röra sig om såväl ansökningshandlingar, beslut eller kontaktuppgifter. Därför är det viktigt att den som lever med en hotbild, har skyddad identitet eller av någon anledning måste ha skyddade uppgifter tar kontakt med oss om känsliga uppgifter ska lämnas till oss i samband med ansökan eller annat ärende.

Det är den enskildes ansvar att själv upplysa Kulturrådet om eventuell sekretessmarkering eftersom det inte åligger en myndighet att utan anledning kontrollera om en person har sekretessmarkering i folkbokföringen. Vidare så är det även den enskildes ansvar att själv kontrollera om en uppgift som lämnas till Kulturrådet blir sekretesskyddad hos oss.

Dataskyddsombud 

Du når vårt dataskyddsombud på adressen: dataskyddsombud@kulturradet.se  

Mer information om dataskyddsförordningen

Header logo