Kulturrådets organisation

Kulturrådet leds av en styrelse vilken utses av regeringen. Styrelsen består av högst nio ledamöter och har fullt ansvar för verksamheten. Generaldirektören är chef för myndigheten och har ansvar inför styrelsen för den löpande verksamheten. Kulturrådet har runt 75 anställda. På Kulturrådet finns också kansliet för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA).

Styrelsemöten

Ordföranden och minst hälften av ledamöterna måste vara närvarande när styrelsen fattar beslut. Om det är bråttom får beslut fattas genom meddelanden mellan ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter eller, om det inte är lämpligt, genom att ordföranden själv fattar beslutet.

Arbets- och referensgrupper

För att garantera sakkunskap vid bidragsfördelningen tillsätter styrelsen arbetsgrupper och referensgrupper med kvalificerade ämnesexperter inom de olika konstområdena. Gruppernas sammansättning bör spegla samhällets mångfald exempelvis beträffande kön, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet samt representera hela landet geografiskt. Grupperna bör vara kunniga inom områden som jämställdhet, hbtq, barn och unga, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning liksom internationella och interkulturella frågor.

På delegation av styrelsen fattar arbetsgrupperna beslut om bidrag inom respektive område. Referensgrupperna fattar inte beslut utan är endast rådgivande.

Du hittar mer information om Kulturrådets beslut inom olika områden här. Besluten kan inte överklagas

Saklighet och opartiskhet

Kulturrådet har en policy för mutor och jäv som gäller för alla anställda och alla ledamöter i arbets- och referensgrupper. Kulturrådet är en statlig myndighet och har därför krav på saklighet och opartiskhet. Inom Kulturrådet handläggs ärenden som har stor ekonomisk betydelse och en anställd eller en ledamot ska inte kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Att arbeta med arbets- och referensgrupper är ett sätt att knyta till sig kvalificerad sakkunskap för de olika kulturområdena. Med en sådan ordning finns alltid en risk för lojalitetskonflikter. Att hitta personer som är kunniga inom konst- och kulturområdet utan att de själva är i kontakt med eller arbetar med området är varken möjligt eller önskvärt. Kulturrådet är medvetet om riskerna med ett sådant system och eftersträvar därför största möjliga öppenhet kring besluten.

Anställda och ledamöter har ett individuellt ansvar och är skyldiga att följa förvaltningslagens regler om jäv. Man ska avstå att delta i handläggningen av ett ärende om någon närstående är sökande, om man är vän eller ovän med någon part, ekonomiskt beroende av beslutets utgång eller om det kan misstänkas att det inte kan göras en opartisk bedömning av någon annan anledning. I de fall då någon anmält jäv och inte deltagit i behandlingen av en ansökan, anges detta i Kulturrådets beslut.

Header logo