Remissvar 2004

Aktualitetsprövning av RUFS 2001

Ansökningar om stöd till icke statliga kulturlokaler

Äldrepolitik för framtiden (SOU 2003:91)

Hjälpmedel (SOU 2004:83)

Funktionshindrade personers levnadsförhållanden

Kvinnors organisering (SOU 2004:59)

Folkbildning i brytningstid (SOU 2004:30 ) och Vem får vara med? (SOU 2004:51) samt Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens framsyn

Förslag till regional utvecklingsvision - RUV

Landstinet och kulturen - Vision och mål 2005-2010

En lärande IT-politik för tillväxt och välfärd (N2002/9592/ITFou)

Risk- och sårbarhetsanalys

Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götaland (PM)

Nationaldagen - ny helgdag (SOU 2004:45)

Om biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66)

KB - ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Allmänna samlingslokaler - demokrati, kultur och utveckling (SOU 2003:118)

Höga ljudnivåer (Dnr S2003/5367/FH)

Kyrkan mitt i musiklivet - utredningen om kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige (SKU 2003:3)

Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SOU 2003:98)

Ett hållbart Norden: mål och åtgärder 2005-2008 (Dnr KUR 2004/92)

Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal? Förslag till nationellt utvärderingsprogram (SOU 2004:79)

Ny sekretesslag (SOU 2003:99)

Genus på museer (DS 2003:61)

Samspel och integration. Nationell organisation för deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingsarbete (SOU 2004:60)

Header logo