Remissvar 2016

Yttrande över
Myndigheten för delaktighets förslag "En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle"
(S2016/04598/FST)

Yttrande över
Mediegrundlagskommittens betänkande Ändrade
mediegrundlagar

(Ju2016/06394/L6)

Yttrande över
Kulturrådets yttrande över förslaget om könsuppdelad statistik i
myndigheternas årsredovisningar

(Fi2016/03741/BATOT)

Yttrande över
Förslag till ändringar av allmänna gruppundantagsförordningen
(N2016/02160/KSR)

Yttrande över
EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering
(Ju2016/06404/L3)

Yttrande över betänkandet
Barnkonventionen blir svensk lag
(S2016/01918/FST)

Yttrande över
Regional indelning — tre nya län
(Fi2016/02568/K)

Yttrande över
En ny museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige
(KUR 2016/4023)

Yttrande över
Betänkandet Palett för ett starkt civilsamhälle
(KUR 2016/2903)

Yttrande över
Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet
(UD2016/09273/1U)

Yttrande över
Europeiska kommissionens förslag till ändringar
av den allmänna gruppundantagsförordningen

(N2016/02160/KSR)

Yttrande över
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.
(S2016/01695/FST)

Yttrande över betänkandet
Gestaltad livsmiljö
SOU 2015:88 (KUR 2015/7200)

Yttrande över betänkandet
Ny museipolitik
SOU 2015:89 (KUR 2015/7201)

Yttrande över
EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten
(Ju2016/00084/L3)

Yttrande över
Förslaget om ett förenklat förfarande för
handläggning av vissa typer av statligt stöd

(N2016/00797/KRS)

Yttrande över
Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län
Ds 2015:53 (Fi2015/05079/SFÖ)

Yttrande över
EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden
(JU2016/00085/L3)

Header logo