Remissvar 2017

Kulturrådets yttrande över remisspromemorian:
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV)

Kulturrådets yttrande över
”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60)

Kulturrådets yttrande över
Kraftsamling mot antiziganism

Kulturrådets remissyttrande över
Ekonomistyrningsverkets rapport Analys av Sametinget

Kulturrådets yttrande över
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop, framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kulturrådets yttrande över
Ekonomistyrningsverkets rapport — Krav på delårsrapport
Dnr F12017/00382/BATOT

Kulturrådets yttrande över
Utredningen för Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

Remissvar på Medieutredningens slutbetänkande
En gränsöverskridande mediepolitik
SOU 2016:80

Remissvar på betäknandet
En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)
Dnr Ku2016/02380/KO

Remissvar till Boverkets
Förslag till föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler
(Dnr 446/2017)

Yttrande över
Kulturrådets yttrande över betänkandet "En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning" (SOU 2016:77)
(Dnr U2016/04660/GV)

Yttrande över
Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:13) om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9 i grundskolan

Yttrande över
EU-kommissionens förslag om mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter
(Fi2016/04593/S2)

Header logo