Barn som dansar. Foto: Scanpix

Skapande skola är uppskattad

Skolorna uppskattar Skapande skola som ett komplement till kommunens egna kulturinsatser för barn och unga i skolan. Det visar en utvärdering gjord på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys, som blev klar tidigare i år. Kulturrådet har nu gjort en sammanställning av rapporten.

Resurser till kulturaktiviteter

Utvärderingen undersöker bland annat om pengarna inom Skapande skola har lett till att kommunerna har skurit ned de egna resurserna för barn och unga. Resultaten visar att så inte är fallet. De egna resurserna har snarare ökat något. Det gäller även kommunala musik- och kulturskolor.

Rapporten visar också att skolorna använder sina och regionens resurser till att erbjuda elever scenkonstföreställningar. Pengarna inom Skapande skola används snarare till aktiviteter i skolan, där elevernas eget deltagande sätts i fokus.

Utvärderingen visar att kommunerna har utvecklat en organisation för Skapande skola med ett fungerande nätverk mellan lärare, elever, rektorer och samordnare. I de fall där kommunerna inte har sökt bidrag saknas både resurser och intresse.

Femfaldig ökning av kulturaktörer

Sedan 2008 har antalet kulturaktörer involverade i Skapade skola ökat från ungefär 1 000 till dagens 5 500 (samma aktör kan förekomma flera gånger). Detta beror både på att budgeten för Skapande skola-bidraget har ökat och att fler årskurser har tillkommit. Av involverade aktörer står de fria grupperna och institutionerna för vardera 22 procent, enskilda konstnärer för 37 procent och pedagogerna för 19 procent.

Fördelningen mellan de olika grupperna har varierat under åren men det är svårt att se en tydlig trend. Fördelningen mellan olika konstformer har däremot inte varierat nämnvärt. Enligt rapporten är 80 procent av aktörerna privata och 20 procent offentliga. Det är endast inom museiområdet som offentliga aktörer är i majoritet.

Offentliga aktörer har inte företräde

Enligt rapporten har Skapande skola inte snedvridit konkurrensen på de privata aktörernas bekostnad. Offentliga institutioner har inte fått företräde framför privata aktörer. En viktig slutsats är att fokus har legat på elevinflytande och kvalitet. Priset avgör inte valet av kulturinsats utan det gör elevernas och lärarnas önskemål.

Läs mer om rapporten

Läs mer om Skapande skola

KONTAKT

Tua Stenström
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Telefon: 08 519 264 16
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Nardin Crisbi
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Lykke Pörtfors
Telefon: 08 519 264 56
lykke.portfors@kulturradet.se

Header logo