Skapande skola för läsåret 2019/20 – förskolan och grundskolan

Du kan ansöka via vår onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin. Det går endast att söka för kommande läsår. Ansökan kan handla om aktiviteter för både förskola och grundskola, eller för enbart förskola eller grundskola.

Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer på lång sikt. Det bidrar också till att barn i större utsträckning får ta del av och delta i professionell kulturverksamhet och får större möjligheter till eget skapande.

Vi har definierat några begrepp som är centrala för bidraget i vår ordlista för Skapande skola. Läs mer här.

1. Kan du ansöka?

Du som enligt den svenska skollagen är kommunal, statlig eller enskild huvudman för förskolan, förskoleklassen eller grundskolan kan söka det här bidraget. Du kan också söka om du enligt skollagen är huvudman för vissa särskilda utbildningsformer, det vill säga har undervisning vid särskilda ungdomshem, för elever som vårdas på sjukhus eller vid en institution som är knuten till ett sjukhus, eller vid internationella skolor på grundskolenivå.

Om du är huvudman för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan du också söka.

Svenska utlandsskolor ligger utanför skollagens område och kan inte söka det här bidraget.

För att kunna söka ska du intyga att huvudmannen har en handlingsplan som handlar om utvecklingsarbetet med kultur och utgår från förskolans eller skolans behov. Handlingsplanen ska beskriva formerna för samverkan med kulturlivets parter. Du behöver inte skicka in handlingsplanen till oss, det räcker med att intyga att den finns.

2. För vad kan du få bidrag?

Du kan få bidrag för:

 • inköp av professionell kulturverksamhet inom Kulturrådets konstområden samt film.
 • konst- och kulturinsatser som främjar barns och elevers eget skapande som en del i undervisningen
 • konst- och kulturinsatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskolan, förskoleklassen, grundskolan eller vissa särskilda utbildningsformer och kulturlivets parter.

Aktiviteterna du söker stöd för ska genomföras i samarbete med en yrkesverksam professionell kulturaktör.

Din ansökan kan handla om aktiviteter för både förskola och grundskola, eller för bara förskola eller bara grundskola.

De här kostnaderna går att söka för:

 • Löner och arvoden, resor och logi för professionella kulturaktörer
 • Kulturaktiviteter utanför skolan, till exempel biljetter, entréavgifter och resor
 • Övrigt, exempelvis material, lokaler och ljud- och ljussättning. De kostnaderna får utgöra maximalt 20 procent av det beviljade bidraget.

De här kostnaderna går inte att söka för:

 • administration, exempelvis samordning av Skapande skola-insatser, utvärdering, kompetensutveckling eller fortbildning av personal
 • insatser som ingår i grund- och förskolans ordinarie verksamhet
 • teknik, materiel och böcker som behövs i ordinarie verksamhet
 • utveckling av den ordinarie verksamheten och anställning av personal
 • kompensation för huvudmannens besparingar
 • skolresor, lägerskolor eller liknande
 • finansiering av kulturskolepedagogers ordinarie uppdrag inom Kulturskolan. De kulturskolepedagoger som blir engagerade i Skapande skola ska frigöras i motsvarande grad från sin ordinarie tjänst under projekttiden.

För att barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck ger vi bidrag för samarbete mellan skola och en enskild kulturaktör i högst tre år, den så kallade treårsprincipen. Efter en paus på minst tre år kan huvudmannen återuppta ett samarbete med en kulturaktör.

 

Vi godkänner samarbete längre än tre år för:

 • organisationer och kulturaktörer som förnyar sitt kulturutbud
 • enskilda konstnärer som utvidgar sitt kulturutbud genom tvärkonstnärliga samarbeten.
 • organisationer eller tjänstepersoner som förmedlar kulturaktörer, exempelvis regionala konsulenter och centrumbildningar

3. När kan du ansöka?

Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin. Det går bara att söka för kommande läsår.

4. Hur ansöker du?

Du ansöker via vår onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi vanligtvis inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 12 veckor efter sista ansökningsdatum.

5. Vad händer efter att du skickat in ansökan?

När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare med ansvar för Skapande skola igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag.

Vi prioriterar ansökningar där barnets och elevens möte med det konstnärliga uttrycket och den kreativa processen står i fokus. Vi bedömer huvudmannens förmåga att genomföra projektet och prioriterar också ansökningar som innehåller:

 • Samarbete med yrkesverksamma professionella kulturaktörer.
 • Tydliga och avgränsade målgrupper eller projekt, exempelvis utifrån specifika förhållanden i kommunen, årskurser man vill satsa på eller specifika projekt.
 • Ansökningar som ger barn och elever möjlighet att medverka, med hänsyn till deras förmåga, i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna.
 • Förnyelse och utveckling av konst- och kulturaktiviteter genom ett fördjupat tänk kring arbetet tillsammans med kulturaktörerna.
 • Utjämning i tillgång till kultur, exempelvis när det gäller geografiskt avstånd till konst- och kulturutbud eller socioekonomiska förutsättningar.

I vår bedömning tittar vi också på att barnen och eleverna har lika möjlighet att ta del av kulturaktiviteterna inom Skapande skola utifrån rättighetsperspektiven (se förklaring längre ned).

När det gäller förskolor prioriterar vi ansökningar som innehåller:

 • Huvudmannens egen motivering till varför de har låg tillgång till konst och kultur, exempelvis geografiskt avstånd till konst- och kulturutbud eller socioekonomiska förutsättningar. 
 • Aktiviteter med professionella namngivna kulturaktörer.
 • Avgränsning till barn som är 4-5 år.
 • Fördjupande insatser under läsåret, exempelvis att en konst- eller kulturaktör jobbar tematiskt och främjar barnens eget skapande och möjligheter att utforska och uttrycka sig genom olika konstuttryck.
 • Förankring och långsiktighet i förhållande till förskolans eget arbete med konst och kultur.
 • Huvudmannens förmåga att genomföra projektet.

Vår totala bidragsgivning ska kännetecknas av:

Förnyelse och utveckling

 • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • Barn- och ungdomsperspektiv
 • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men Kulturrådets sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. Oftast sammanfaller rättighetsperspektiven med redan lagstadgade krav på inkludering och icke-diskriminering av elever.

Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

Vi kommunicerar beslutet via e-post till alla sökande. I beslutet finns eventuella beslutsnoteringar. Du som får bidrag är skyldig att följa beslutsnoteringarna.

För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkoren för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.
 
Skapande skola-aktiviteten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

6. Hur redovisar du?

Du ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. 

ANSÖKAN

10 January 2019 - 7 February 2019

Ansökningsperiod 2019 för Skapande skola är:
10 januari 2019 - 7 februari 2019

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Kopian ska inte skickas in som ansökan.

Header logo