Kostnadstyper läsåret 2019/20

Skapande skola-bidraget går till insatser som görs med en professionell kulturaktör inom animation, arkitektur, berättande, cirkus/nycirkus, dans, design, drama, film, foto, hantverk, kulturarv, litteratur, media, museer, musik, serier, slöjd, skrivande, sång, teater och visuell konst. Nedan kan du läsa om vad du kan söka bidrag för.

Huvudmannen kan söka bidrag för:

 • inköp av professionell kulturverksamhet, konst- och kulturinsatser som främjar barnens och elevernas eget skapande som en del i undervisningen,
 • konst- och kulturinsatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskolan, förskoleklassen, grundskolan eller vissa särskilda utbildningsformer och kulturlivets parter.
 • Det går endast att söka bidrag för kulturverksamhet och konst- och kulturinsatser där aktiviteterna genomförs i samarbete med en yrkesverksam professionell kulturaktör.

Det går att söka för de här kostnaderna:

 • Löner och arvoden samt resor och logi för professionella kulturaktörer
 • Kulturaktiviteter utanför skolan, till exempel biljetter, entréavgifter och resor.
 • Övrigt, exempelvis material, lokaler, ljud- och ljussättning och liknande.
 • De kostnaderna får utgöra maximalt 20 procent av det beviljade bidraget.

Det går inte att söka bidrag för:

 • Administrationskostnader, exempelvis samordning av Skapande skola-insatser, utvärdering, kompetensutveckling eller fortbildning av personal. 
 • Insatser och kostnader som ingår i grund- och förskolans ordinarie verksamheten enligt läroplan samt andra gällande styrdokument.
 • Inköp av teknik, materiel och böcker som behövs i ordinarie verksamhet.
 • Utveckling av den ordinarie verksamheten och anställning av personal.
 • Kompensation för huvudmannens besparingar. Skolresor, lägerskolor eller liknande.
 • Finansiering av kulturskolepedagogers ordinarie uppdrag inom Kulturskolan. De kulturskolepedagoger som blir engagerade i Skapande skola ska frigöras i motsvarande grad från sin ordinarie tjänst under projekttiden.

 

Header logo