Läsåret 2018/19

Skapande skola-bidraget går till insatser som görs med en professionell kulturaktör inom animation, arkitektur, berättande, cirkus/nycirkus, dans, design, drama, film, foto, hantverk, kulturarv, litteratur, media, museer, musik, serier, slöjd, skrivande, sång, teater och visuell konst.

Kostnadstyper som berättigar till bidrag

Gemensamt för förskole- och grundskoledelen

Skapande skola-bidraget går till insatser som görs med en professionell kulturaktör och kulturinstitution inom olika konstområden. Exempel på insatser kan vara workshops, projekt, besök hos eller av kulturaktörer för att eleverna själva ska skapa och utvecklas i den kreativa processen.
Kostnaderna ska vara relevanta för Skapande skola-insatserna. Kostnadstyperna är:

 • Löner och arvoden samt resor och logi för professionella kulturaktörer och kulturinstitutioner,
 • Kostnader för professionella kulturaktiviteter utanför skolan, till exempel biljetter, entréavgifter och resor till dessa
 • Övrigt exempelvis material, lokaler och liknande. Övriga kostnader ska uppgå till högst 20 procent av bidraget.

Specifikt för skolans samverkan med museer gäller det att samverkan avser nyskapande insatser och innehåller metodutveckling. Insatserna ska vara ett komplement till skolornas och museernas generella åtaganden enligt gällande styrdokument.

Förskoledelen

Kulturrådet ska bedöma hur relevanta de budgeterade kostnaderna är i förhållande till förskolornas behov och planerade aktiviteter.

Kostnadstyper som inte berättigar till bidrag

Grundskoledelen

Bidraget kan inte användas till:

1. Kostnader som kan anses ingå i skolhuvudmannens normala verksamhet, exempelvis:

 • Administration, till exempel kostnader för samordning av Skapande skola-insatserna, utvärdering, kompetensutveckling eller fortbildning av personal.
 • Ersättning för kommunala satsningar, som till exempel kulturgaranti.
 • Insatser och kostnader som kan anses höra till grundskolans läroplan och kursplaner exempelvis inom musik, slöjd, bild och idrott.
 • Investeringar, till exempel litteraturinköp för skolbibliotek. Med investeringar menas även teknisk utrustning, som läs- och surfplattor, och filmkameror. Det är skolans eget ansvar att tillhandahålla den teknik som skolorna behöver i sitt arbete.
 • Kompensation för besparingar i skolhuvudmannens budget
 • Musik- eller kulturskolans ordinarie uppdrag.
 • Inköp av musik- eller kulturskolans föreställningar. Kulturutövarna måste vara professionella aktörer.

2. Aktiviteter som kan anses ingå i skolans uppdrag, exempelvis

 • Skolresor, lägerskolor eller liknande.
 • Dansverksamhet som motionsform/rörelse/social pardans (exempelvis capoeira, zumba, line-dance, showdans, bugg, salsa) och som kan ingå under ämnet idrott. Kulturrådet stödjer dansen som konstform där elevens möte med det konstnärliga uttrycket och den kreativa processen står i fokus.
 • Besök på museer och bio utan medverkan av någon kulturaktör, som till exempel museipedagog, filmpedagog eller annan person med konstnärlig koppling till innehållet
 • Naturskolor, djurparker, allmänna föreläsningar, matkultur, miljöfrågor.

Förskoledelen

Förskoledelen är en pilotsatsning och Kulturrådet ska inte godkänna kostnader som inte bedöms som relevanta utifrån förskolornas behov och planerade aktiviteter.
 

Header logo