Elevinflytande – vad menas?

Syftet med bidraget Skapande skola är att öka de professionella kulturaktiviteterna i skolan för och med elever. Ett villkor är att eleverna får möjlighet att påverka insatserna.

I förordningen för bidraget står det bland annat att ”Skolans elever ska ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att planera, genomföra och följa upp insatsen (2012:900).” Elevers inflytande över bidraget behöver utvecklas, något som även Myndigheten för kulturanalys konstaterar i sin första utvärdering 2013.

Glädjande nog har Myndigheten för kulturanalys i sin uppföljande studie (Fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola, 2016) kunnat se att kravet på elevinflytande innebär att elever och personal som arbetar kontinuerligt med eleverna har ett mycket stort inflytande över vilka aktiviteter och konstområden man arbetar med inom ett Skapande skola-projekt.

Inflytande och delaktighet – vardag i skolan

Inflytande och delaktighet hör, enligt skollagen, till skolans vardag. Skollagen stadgar att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen, stimuleras att ta aktiv del i att vidareutveckla den och eleverna ska hållas informerade om frågor som rör dem. Skollagen skiljer inte på äldre eller yngre elever, utan säger att informationen och formerna för inflytandet ska anpassas efter elevernas ålder och mognad. Barnombudsmannen erbjuder lektionsmaterial på temat delaktighet.

Ska eleverna få bestämma?

Elevinflytande betyder att elevers tankar, åsikter och handlingar ges betydelse och att eleverna får möjlighet att påverka. Det betyder inte att vuxna i skolan ska abdikera från sin roll och sitt ansvar. Det är viktigt att elevernas erfarenheter tas tillvara på ett sätt som gör att kulturaktiviteterna blir relevanta i elevernas liv och vardag.

Hur gör man?

Som beskrivs i förordningen för Skapande skola ska eleverna beredas tillfälle att medverka i planering, genomförande och utvärdering. På många håll i landet finns numera elevkulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet i planeringen av Skapande skola-insatser. Det finns även exempel på kommunala och regionala nätverk för elevkulturombud. I flera regioner anordnas kulturutbudsdagar för skolor. Utbudsdagarna kan vara ett tillfälle för elevombuden att se vad som erbjuds.

I arbetet med att boka kulturaktörer och genomföra aktiviteter kan elever få möjlighet att påverka. Elevinflytande kan också ske i samspel med kulturaktören, i samtal eller workshops före och efter aktiviteten eller i skapandet tillsammans med kulturaktören. Det kan göra att inriktningen, temat och formen för arbetet kan kännas relevant och värdefullt.
Med enkätundersökningar kan kulturaktiviteter i skolan följas upp och utvärderas. Resultatet kan sedan ligga som grund för kommande planering.

Header logo