Jämställdhet och hbtq

Jämställdhet betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika stor rätt och möjlighet till att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet.

Hbtq-perspektiv betyder att beakta homosexuellas och bisexuellas, transpersoners och queeras lika rättigheter och möjligheter att delta i, ha inflytande över och vara delaktiga i kulturlivet. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) har mer information och fakta.

Ett exempel på hur ett jämställdhetsarbete kan gå till är att utifrån det specifika konstområdet, ge samma tillgång till exempelvis material, färg och utrymme för eleverna och låta dem använda hela bredden av uttrycksformer oavsett om de historiskt kodats som kvinnliga eller manliga. Barnens syn på vad det är att vara flicka och pojke påverkar valet av konstuttryck precis som skolpersonalens. Det gäller med andra ord att bredda både elevernas och personalens bilder av kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.

Skolan kan också i sitt val av kulturaktörer och där det är möjligt och görligt samarbeta med andra representationer än det som oftast historiskt kopplats till hip hop, nycirkus, media med mera.

Syftet med ett aktivt arbete med jämställdhet och hbtq är därmed att ge individen fler verktyg att använda snarare än att förändra det som individen upplever sig vara som person och människa.

Läs mer

Barnombudsmannen har i inspirationsboken Tjej eller kille – spelar roll? tagit upp hur skolansvariga kan arbeta med lika villkor för kvinnor och män och med hbtq-perspektiv.

Öppna skolan, stödmaterial för skolpersonal från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Kulturrådet arbetar aktivt med jämställdhet och hbtq-perspektiv utifrån regeringsuppdrag.

Header logo