Bidrag

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet. Som sektorsansvarig myndighet har Kulturrådet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har även ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Kulturrådet ska också verka för ett jämställt kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald och ha ett barn- och ungdomsperspektiv i alla delar av verksamheten. Det sker bland annat genom bidragsgivning inom olika kulturområden.

Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet. Statliga bidrag till regional kulturverksamhet fördelas dels genom kultursamverkansmodellen, dels direkt till Stockholms län som ännu inte deltar i modellen.

Under 2018 fördelar vi totalt 2,5 miljarder kronor. I den summan ingår de 1,2 miljarder kronor som vi fördelar inom kultursamverkansmodellen.

Den sammanlagda bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:

  • konstnärlig kvalitet
  • förnyelse och utveckling
  • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • barn- och ungdomsperspektiv
  • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Vem kan söka bidrag?

Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag.

Kulturrådet får inte lämna bidrag till någon som har skulder till staten för skatt eller avgift. Kulturrådet får inte heller lämna bidrag till företag som är i likvidation.

Att söka bidrag

De flesta bidrag söker du online. I några undantagsfall får du ladda ner en ansökningsblankett från Kulturrådets webbplats och mejla den till e-postadressen kulturradet@kulturradet.se. Lämna bara in ett exemplar av varje ansökan.

Mer information om ansökan och ansökningsblanketter hittar du under respektive bidrag.

allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas in till Kulturrådet är en allmän handling. Som medborgare har man rätt att ta del av allmänna handlingar på en myndighet, detta betyder att en medborgare kan begära att få ta del av din ansökan.

SUPPORT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01

ANSÖK I GOD TID

Vill du ha hjälp av Kulturrådets support bör du ta kontakt i god tid, gärna före sista ansökningsdagen och senast kl. 11.00 ansökningsdagen.

Vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa den som tar kontakt senare.

Sent inkommen ansökan
Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

FRÅGOR OCH SVAR

Header logo