Andra bidragsgivare

Arvsfondsdelegationen
Box 2218
103 15 Stockholm
Telefon: 08-700 08 00
E-post: info@arvsfonden.se
Webbplats: www.arvsfonden.se

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se
Webbplats: www.boverket.se

Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.

Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Telefon: 08-50 65 50 00
Fax: 08-50 65 50 90
E-post: info@konstnarsnamnden.se
Webbplats: www.konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Myndigheten fördelar stipendier och bidrag som resebidrag, arbetsstipendier, långtidsstipendier, projektbidrag och internationell residensverksamhet. Målgrupp är yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild, bild, form, musik, teater, dans och film.

Kulturbryggan

Webbplats: www.kulturbryggan.se

Kulturbryggan är sedan den 1 oktober 2015 ett särskilt beslutande organ inom Konstnärsnämnden som delar ut projektbidrag. Syftet är att stödja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och samverkar med andra finansiärer för en breddad finansiering av kulturlivet.

Kulturkontakt Nord
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
E-post: info@kknord.org
Webbplats: http://www.kulturkontaktnord.org/

Kulturkontakt Nord utlyser medel för nordiskt kultursamarbete inom två ramprogram riktade mot professionella konst- och kulturaktörer: Konst- och kulturprogrammet, samt Mobilitet- och residensprogrammet. Kulturkontakt Nord har även, inom ramen för Nordiska Ministerrådets Konst och kulturprogram, en stödordning för översättning av nordisk litteratur inom Norden. Nordiska förlag kan söka översättningsbidrag i det land originalverket är publicerat. Kulturrådet administrerar ansökningar som rör översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk.

Även amatörer och frivilligorganisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram.

Nordiska kulturfonden
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Telefon: +45 33-96 02 00
Fax +45 33-32 56 36
Webbplats: www.nordiskkulturfond.org

Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.

Regioner/landsting och kommuner
Regioner/landsting och kommuner har ofta möjlighet att bevilja bidrag till kulturprojekt som arrangeras av organisationer och föreningar. Ta kontakt med region/landsting eller kommunen där du är verksamhet för mer information.

Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Telefon: 08-51 91 80 00
Fax: 08-660 72 84
E-post: riksant@raa.se
Webbplats: www.raa.se

Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Statens musikverk

Box 16326
103 26 Stockholm
Telefon: 08-519 554 00
E-post: registrator@musikverk.se
Webbplats: www.statensmusikverk.se

Statens musikverk delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell och/eller internationell prägel.

Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Telefon: 08-665 11 00
Fax: 08-661 18 20
E-post: registrator@sfi.se
Webbplats: http://www.filminstitutet.se/

Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska institutet
Box 7434
103 91 Stockholm
Telefon: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48
E-post: si@si.se
Webbplats: www.si.se

Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Sveriges Författarfond
Box 1106
111 81 Stockholm
Telefon: 08-440 45 50
Fax: 08-440 45 65
E-post: svff@svff.se
Webbplats: www.svff.se

Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Box 17 801
118 94 Stockholm
Telefon 08-566 219 00 (växel)
Fax 08-566 219 98
E-post: info@mucf.se
Webbplats: www.mucf.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Riddargatan 13 D
11451 Stockholm
Telefon: 073 544 79 19
E-post: sverige@kulturfonden.net
Facebook: https://www.facebook.com/kulturfondenforsverigeochfinland/
Webbplats: http://www.kulturfonden.net

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, det vill säga som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

EU-stöd för kultursektorn

Kreativa Europa

Övriga internationella stöd
Utöver Kreativa Europa finns det möjlighet att söka stöd för kulturprojekt inom andra EU-program. Du kan även söka stöd från andra bidragsgivare och fonder för internationellt kulturutbyte.

Övriga internationella stöd

Header logo