Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

Inköpsstödet till litteratur för folk- och skolbibliotek ska främja intresset för läsning. Kulturrådet fördelar, förutom inköpsstödet, även bidrag till läsfrämjande insatser.

Inköpsstödet ska användas till inköp av barn- och ungdomslitteratur eller inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungas läsintresse. Bidraget kan användas under ett läsår, det vill säga under ansökningsåret och påföljande vårterminen.

INKÖPSSTÖDET OCH BIBLIOTEKSPLAN 2019

Inför ansökningsomgången 2019 måste kommunerna enligt lag ha en politiskt antagen biblioteksplan. Saknas en plan ska beslut om att en sådan kommer att tas fram lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan. Om det varken finns en färdig plan eller beslut om att ta fram en plan kan kommunens ansökan komma att avslås.

Friskolor kan få del av bidraget om de ingår i kommunens övergripande plan för läsfrämjande samt om kommunen anger medieanslag till skolbiblioteket i ansökan.

Det är viktigt att det i kommunen görs tydligt vem som samordnar ansökan.

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Kulturrådet prioriterar kommuner vars planer för läsfrämjande verksamhet anknyter till biblioteksplanen och de kommuner som har ett väl utvecklat samarbete mellan skola och folkbibliotek.

 • Inköpsstödet, som minst uppgår till 30 000 kronor, beräknas huvudsakligen efter antalet barn och ungdomar upp till 18 år i kommunen.  

SPECIFIKA VILLKOR FÖR DETTA BIDRAG

 • Kommunens totala anslag för medier under ansökningsåret får inte vara lägre än föregående års. Den summa som avser medier för barn och unga får inte heller minska. Enda skäl för att sänka medieanslaget är minskad befolkning eller minskat elevunderlag.
 • I ansökan ska en plan ingå för hur kommunen arbetar med att stimulera barns och ungas läsning i samverkan mellan bibliotek, skola och förskola. Eftersom inköpsstödet är riktat både till folk- och skolbiblioteken och syftar till att främja och utveckla samarbetet dem emellan ska läsfrämjandeplanen, liksom fördelningen av medlen göras i samråd mellan folkbibliotek och skola.

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Handläggningstiden beräknas till ungefär två månader.
För de kommuner som sökt digitalt tidigare går det bra att använda samma användar-id. Ingen särskild inbjudan skickas ut på papper.
För att främja samarbete och informationsspridning i länet/regionen är det också viktigt att en kopia av ansökan skickas direkt till respektive läns- eller regionbibliotek.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter beredning. När beslut har fattat skickas det ut till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. De som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.
Beslutet kan inte överklagas.

UTBETALNING

Bidraget betalas ut till det plus- eller bankgiro som angetts i ansökan.

REDOVISNING

 • Kommunens budget för medier samt utfallet (det vill säga förbrukade medel) ska redovisas enligt blanketten.
 • Utfallet får inte vara mindre än budgeterade medel.
 • Om verksamheten ändras avsevärt i förhållande till läsplanen ska en redogörelse lämnas.
 • Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.
  Bidragsredovisningen ställer krav på att skolorna kan redovisa budget och utfall för skolbiblioteken.

Bidragsredovisningen ställer krav på att skolorna kan redovisa budget och utfall för skolbiblioteken.

KONTAKT

Peter Björkman
Handläggare
Telefon: 08 519 264 59
peter.bjorkman@kulturradet.se

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08 519 264 74
cay.corneliuson@kulturradet.se

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 9 april 2019.

Kopia av redovisningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in som en redovisning.

ANSÖKAN

19 March 2019 - 16 April 2019

Ansökningsperiod 2019 för inköpsstöd var: 
19 mars - 16 april 2019.

Header logo