Stöd till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande

Statens kulturråd kommer på regeringens uppdrag att under hösten 2016 fördela särskilda medel till regional biblioteksverksamhet och folkbibliotek för verksamhet som riktar sig till bland andra nyanlända och asylsökande. Det är ett tillfälligt stöd till projekt med start 2016. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur samt delta i demokratiska samtal.

BAKGRUND

Biblioteken har på olika sätt anpassat sin verksamhet till de behov och förväntningar som finns hos människor på flykt och dem som nyligen kommit till Sverige. För att stödja detta tillför regeringen resurser för att främja biblioteken som mötesplatser för fri åsiktsbildning, informationsutbyte och möjlighet till gemensam bildning.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av region-, läns- och folkbibliotek, enskilt eller i samverkan med andra aktörer.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för utveckling av nya metoder eller som en tillfällig förstärkning av befintlig verksamhet. Bidrag kan sökas för olika kostnader i samband med projektets genomförande såsom: lönekostnader, arvoden, resor, marknadsföring etcetera.

Bidrag kan exempelvis sökas för utveckling av biblioteksverksamhet med fokus på mångfald och mångspråkighet. Det kan inkludera insatser för att ge tillgång till litteratur, berättelser och samhällsinformation utifrån ett flerspråkigt perspektiv samt ge stöd till språkutveckling. Det kan handla om att stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser med möjlighet till samtal och kunskapsutbyte.

Bidrag kan även sökas för aktiviteter med syfte att ge ökad kännedom om bibliotekets service och uppsökande biblioteksverksamhet.

Projektet ska starta 2016, men kan fortgå under hela 2017

GRUND FÖR BEDÖMNING

Generella prioriteringar

I Kulturrådets bidragsgivning eftersträvas bred geografisk spridning och innehållslig bredd.

Nyckelbegrepp för bedömning

Nedan beskrivs tre nyckelbegrepp som används vid bedömning.

1. Målgruppernas behov
Projektet ska utgå från behov hos målgruppen och vara grundat i en omvärldsanalys. Det bör framgå i ansökan på vilket sätt insatserna kan komma målgruppen till dels.

2. Delaktighet
Det är viktigt att målgruppernas roll är tydligt definierad – hur kan de vara delaktiga i projektet och på vilket sätt? I vilken grad målgrupperna kan vara aktiva varierar beroende på satsningens karaktär, mål och syfte.

3. Kunskapsbas
Kulturrådet värnar om att kunskap om projektverksamheten tillgängliggörs, används och sprids. Dokumentation behövs också för Kulturrådets egen uppföljning av satsningen. Därför är det angeläget att projektverksamheten utförligt dokumenteras och utvärderas. Hur projektet dokumenteras ska framgå i den sökandes projektplan och budget.

ANSÖKAN

Ansökan görs online, blankett finns till höger. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar, betraktas som om den kommit in för sent. Handläggningstiden beräknas till ungefär två månader.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter beredning. När beslutet har fattats skickas det till samtliga sökanden. Beslut skickas per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över beviljade bidrag kommer att publiceras på Kulturrådets webbplats.

UTBETALNING

Bidraget betalas ut till det plus- eller bankgiro som angetts i ansökan.

REDOVISNING

  • Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
  • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
  • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas
  • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas

KONTROLLUPPGIFTER

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket beträffande bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare.

KONTAKT

Maria Telenius
Handläggare
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Anna Ringberg
Handläggare
08 519 264 48
anna.ringberg@kulturradet.se

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningen görs online. För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Exempel på redovisningsblanketten. Ändringar kan komma att göras. Blankettkopian ska inte skickas in.

Header logo