Utvecklingsprogram: Bokstart – Idélabbet

Hur kan vi tillsammans stärka språkutvecklingen hos barn mellan 0 och 3 år? Det är den övergripande frågan för det utvecklingsprogram som Kulturrådet nu erbjuder bibliotek, barnhälsovård och förskola. Programmet går under namnet Bokstart - Idélabbet och ger stöd till förnyelse inom arbetet med små barns språk med utgångspunkt i familjens behov och upplevelser.

Barn har rätt att utveckla ett språk som är så bra som möjligt efter deras förutsättningar, och som gör det möjligt att utvecklas som individer med förmåga att aktivt delta i samhället. Samtidigt får inte alla barn det stöd de behöver för att utveckla sitt språk. Men tillsammans kan vi göra skillnad och under hösten startar därför Bokstart - Idélabbet.

Utvecklingsprogrammet är en del av Bokstart, en nationell satsning som riktar sig till föräldrar och andra vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Satsningen bygger på samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språk och kommunikation. Läs mer på Bokstart.se.

Vem kan ansöka?

Bokstart – Idélabbet vänder sig till kommuner som vill utveckla bibliotekens, barnhälsovårdens och förskolans arbete med små barns språkutveckling tillsammans med föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Huvudsökande ska vara ett bibliotek och vi rekommenderar minst en samarbetspartner från barnhälsovård och/eller förskola som medsökande. Huvudsökanden är ansvarig för ansökan och redovisning. Samverkan ska vara förankrad och intygas i ansökan.

Varför ett idélabb?

Syftet med Idélabbet är att ge metodstöd för ett långsiktigt förnyelsearbete för de verksamheter som har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling, utifrån olika perspektiv och kompetenser. Bibliotek, barnhälsovård och förskola har alla en viktig uppgift, att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för sina barns språk och kommunikation.

Genom Idélabbet blir nya samarbeten mellan verksamheterna möjliga som gör att de tillsammans kan utforska nya sätt för att nå föräldrar och andra vuxna i små barns närhet. Frågeställningar kan vara: Hur kan vi möta fler föräldrar och andra vuxna i barns närhet? Hur kan vi stötta dem i att stärka barnens språkutveckling? Hur ser vi till att föräldrar och andra vuxna i barns närhet får rätt typ av stöd för att kunna stimulera barnens språk? Hur kan föräldrar och andra vuxna i barns närhet vara mer delaktiga i lösningarna?

Användardriven utveckling

Varje kommun som deltar i Idélabbet kommer att arbeta med Innovationsguiden (SKL) som metodstöd. Utvecklingsprocessen är uppbyggd utifrån metoden tjänstedesign, som tar sin utgångspunkt i användarens upplevelse. Syftet är att utveckla tjänster som bättre motsvarar behoven hos dem vi vill nå, det vill säga föräldrar och andra vuxna i små barns närhet.
Läs mer på Innovationsguiden.se.

Hur går det till?

Varje kommun deltar med ett utvecklingsteam som jobbar under cirka tio månader. Under den perioden ska verksamheterna komma igång med sitt utvecklingsarbete och bygga upp kunskap och motivation enligt principen ”lära genom att göra”. Modellen innehåller mycket interaktivitet och eget görande.

Varje utvecklingsteam identifierar och arbetar praktiskt med sin utmaning eller sitt utvecklingsområde. Teamet får stöd och inspiration under hela processen genom utbildningsträffar, coachning och en digital verktygslåda. Det finns möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra grupper från andra kommuner genom träffar och digitala forum.

Det här ingår i erbjudandet

 • Utbildningsträffar – tre heldagar med innovationsarbete i både teori och praktik.
 • Coachning – alla team får en coach med god kunskap om arbetssättet.
 • Digital plattform – tillgång till den digitala plattformen Innovationsguiden.se.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra team från andra kommuner.

Det här förväntas ni bidra med

 • En utmaning som utgår från behoven hos föräldrar och vuxna i små barns närhet.
 • Ett team på cirka tre - sex personer från folkbibliotek och barnhälsovård och/eller förskola, inklusive en projektledare, som avsätter tid och arbetar praktiskt.
 • Minst en person i ledningsfunktion som har mandat att fatta beslut för projektet och kan säkerställa att teamet har tid och resurser för att arbeta med utvecklingsarbetet.  Ledningsfunktionen behöver inte vara en del av projektgruppen men deltar på de gemensamma utbildningsträffarna och har regelbunden avstämning med teamet.
 • Spridning av erfarenheter och det lärande som sker på olika sätt genom Idélabbet.

Uppskattad tidsomfattning, utöver utbildningsträffarna, för kommunen är ungefär 250 timmar under cirka 11 månader, fördelat på arbetsgruppen på cirka tre - sex personer.

Kostnader

 • Kulturrådet finansierar utbildningsdagarna inklusive frukost, lunch och fika.
 • Kommunerna står för deltagarnas arbetstid, resor och logi.

Datum

 • Ansökningsperiod är 19 april – 20 september 2018.
 • Beslut och besked om plats ges i  oktober 2018.
 • Introduktion för ledningsfunktion och projektledare sker i oktober 2018.
 • Utbildningsträffar sker i november 2018 samt i mars och september 2019.
 • En spridningskonferens äger rum i november 2019.

Ansökan och beslut om plats

Ansökan görs online. Blankettexempel och mer information finns till höger på den här sidan. Kulturrådet kommer att erbjuda plats för tio pilotkommuner att delta i Bokstart – Idélabbet. Urvalet sker främst utifrån beskriven utmaning och samverkan.

Läs mer om Bokstart

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Maria Telenius (projektledare)
Telefon: 08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se 

ANSÖKAN

19 April 2018 - 20 September 2018

Ansökningsperiod 2018 var 19 april – 20 september.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsblankett håller på att tas fram och kommer att finnas på denna plats.

Header logo