Econef Barncenter. Ett samarbete mellan Lönnqvist Vanamo Architects och Asante Architecture & Design. Foto: Petter Abrahamsen.

Projektbidrag bild- och formkonst

Två gånger om året fördelar Kulturrådet bidrag till nationella och internationella projekt. Bidraget går till professionella aktörer inom bild- och formkonst som bildkonst, konsthantverk, form och andra uttryck.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av organisationer, arrangörer, grupper, konsthallar, curatorer eller annan enskild näringsidkare med F-skattsedel. Du som söker ska bedriva professionell verksamhet inom bild- och formkonstområdet och vara verksam i Sverige.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA? 

Projektbidrag kan sökas för produktion, presentation eller för en insats som stärker områdets utvecklar konstformen nationellt. Ansökan kan även gälla exempelvis internationella samarbetsprojekt eller medfinansiering för den som söker eller redan fått stöd genom EU.

VILKA BEDÖMER DIN ANSÖKAN?

En referensgrupp bedömer din ansökan. Referensgruppens ledamöter är ämnesexperter med god kännedom om bild- och formkonstområdet och utses av Kulturrådets styrelse. Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter att gruppen har:

• bedömt varje enskild ansökan
• jämfört varje ansökan med övriga ansökningar
• diskuterat prioriteringar och fördelning av stödet i sin helhet

Om en ledamot i referensgruppen är jävig i ett ärende deltar hen inte diskussionen. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som anmält jäv.
När referensgruppen har lämnat sitt förslag fattar Kulturrådets generaldirektör beslut om att bevilja bidrag. Du kan inte överklaga beslutet.

VAD ÄR DET SOM BEDÖMS?

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

• konstnärlig kvalitet
• förnyelse och utveckling
• tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
• internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
• barn- och ungdomsperspektiv
• rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier. (Läs Kulturrådets definitioner av begreppen som står i fetstil ovan här.)
För att ett projekt ska kunna beviljas bidrag krävs det medfinansiering. Alla ansökningar bedöms också utifrån projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig finansiering, vanligtvis från kommun eller region.

Kulturrådet kommer i redovisningen av bidraget att särskilt följa upp att utställda konstnärer mottar ersättning.

SÅ ANSÖKER DU

Du gör ansökan online. Du hittar blankettexempel och mer information till höger på denna sida.

Vi behandlar inte ansökningar som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdag. En ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter.

Logga in i vår onlinetjänst och ansök här!

HAR DU BILAGOR?

Det går bra att bifoga kompletterande projektbeskrivning eller annat material som är relevant för ansökan. Dokument bör skickas digitalt i pdf-format och inte vara längre än 10 sidor.

Maila kompletteringen direkt till kulturradet@kulturradet.se och ange ditt ärendenummer i ämnesraden. Skicka din komplettering snarast möjligt så att den kan tas med i bedömningen av ansökan.

Du kan bifoga relevant rörligt material till ansökan i form av webblänkar.

BESLUT OM DIN ANSÖKAN

Kulturrådet fattar beslut ca 2 månader efter sista ansökningsdatum. Beslutet skickas via e-post till alla sökande till den e-postadress som angetts i ansökan.

UTBETALNING

Kulturrådet betalar ut beviljat bidrag till den sökande organisationens plus- eller bankgiro. Du måste skicka in en reviderad budget och projektplan om det anges enligt beslutsbilagan eller villkorsbilagan, för att pengarna ska betalas ut.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt. Är du som söker en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Kontrolluppgifterna gäller bidrag som betalats ut föregående år.

REDOVISNING OCH VILLKOR

Den organisation som beviljas ett bidrag är ansvarig för att projektet genomförs så som det beskrivits i ansökan och för att bidraget används enligt villkoren. Skulle det inträffa något som gör att projektet ändras avsevärt ska du informera Kulturrådet så snart som möjligt. Kulturrådet kan kräva att bidraget eller delar av bidraget betalas tillbaka om projektet inte genomförs enligt ansökan eller om bidragsmottagaren inte uppfyller de villkor som angetts i beslutet.

Om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska bidraget betalas tillbaka.

Ett beviljat projektbidrag ska redovisas på särskild blankett senast det datum som finns i villkoren i beslutet.

Av redovisningen ska följande framgå:

• genomförda aktiviteter under projekttiden
• geografisk spridning
• ekonomiskt utfall för projektet
• om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i projektet
• om och hur ett jämställdhets-, mångfalds-, hbtq, och tillgänglighetsperspektiv har integrerats i projektet
• om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i projektet
• om MU-avtalet har tillämpats
• om medverkans-och/eller utställningsersättning har betalats till deltagande konstnärer

Kulturrådet granskar redovisningarna och jämför med hur projektet beskrivits i ansökan eller reviderad projektplan. Vi tittar också på projektets budget i förhållande till det beviljade beloppet. Redovisningarna ligger även till grund för Kulturrådets kunskapsuppbyggnad och utveckling av vår bidragsgivning.

VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Anna Eineborg
Telefon: 08-519 265 05
anna.eineborg@kulturradet.se

Anna Livén West
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

ANSÖKAN

20 August 2019 - 17 September 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperioder för 2019:
29 januari - 26 februari 2019
20 augusti - 17 september 2019

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online


 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

LÄS MER

Header logo