Workshop med Gemma Pauwels på Galleri Syster.

Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonst

Kulturrådet fördelar årligen verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonstområdet.

VEM KAN SÖKA?

Utställningsarrangörer som ställer ut samtida bild- och formkonst utan vinstsyfte kan söka stöd för sin verksamhet. Bidrag lämnas främst till utställningsarrangörer vars verksamhet bedöms vara av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. Sökande bör vara en juridisk person, men även enskilda näringsidkare med F-skattsedel kan accepteras.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Verksamhetsbidrag kan sökas för utställningsverksamhet som bedrivs kontinuerligt i ändamålsenliga lokaler som allmänheten har god tillgång till. Kulturrådet kan inte bevilja bidrag för mer än tolv månader i taget. Stöd till utställningsersättning för utställande konstnärer söks som del av verksamhetsbidraget. Kulturrådet kommer i redovisningen av bidraget att särskilt följa upp att utställda konstnärer mottar ersättning.

Se MU-avtalet

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Vid fördelningen bedöms utställningsverksamhetens konstnärliga kvalitet och omfattning. Geografisk spridning och verksamhet för barn och ungdom prioriteras. Dessutom bör verksamheten ha en konstpedagogisk prägel.

Den totala bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:

 • hög konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • geografisk spridning
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • mångfald i utbudet (avser medverkande, målgrupper och konstnärliga uttryck)
 • ett barn- och ungdomsperspektiv
 • ett tillgänglighetsperspektiv som innebär att människors olika förutsättningar att möta bild- och formkonst beaktas
 • ett jämställdhetsperspektiv
 • lokal och/eller regional förankring och samverkan

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Blankettexempel och mer information finns i högerspalten.

Kulturrådet fastställer viss ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas. Uppgifter om förändringar eller nya uppgifter kan därefter tillföras ärendet.

Till ansökan ska bifogas:

 • senaste verksamhetsberättelse med bokslut
 • verksamhetsplan för det aktuella året.

Logga in i vår onlinetjänst och ansök här!

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet

Om en ledamot i referensgruppen är jävig deltar inte hen i beredningen av ärendet. Det står i beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv. När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. De som skrivit sin e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som vill få beslutet skickat på annat sätt kan meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Från och med 2016 gäller att vissa tillgänglighetsinsatser ska åtgärdas. Detta är kopplat till de mål som finns inom ramen för funktionshinderspolitiken och innefattar för fria aktörer följande:
Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används senast 2016.
Exempel på information om tillgänglighet

Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler senast under 2016.
Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Läs mer om hur Kulturrådet arbetar med tillgänglighetsfrågor

REDOVISNING

Beviljat verksamhetsstöd ska redovisas på särskild blankett senast det datum som Kulturrådet fastställt i bidragsvillkoren i beslutet.

 • Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt de villkor som finns i beslutet
 • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet snarast meddelas ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas
 • om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas

Obligatoriska bilagor

Bokslut och verksamhetsberättelse för organisationen ska bifogas redovisningen.

Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

Av redovisningen ska framgå:

 • genomförda utställningar och aktiviteter under verksamhetsåret
  det ekonomiska utfallet för verksamheten
 • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • om och hur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har integrerats i verksamheten
 • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i verksamheten
 • om och hur bidragsmottagaren verkat för att stärka tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning
 • om MU-avtalet tillämpats
 • medverkans- och utställningsersättning som betalats till konstnärer

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08 519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Anna Eineborg
Telefon: 08 519 265 05
anna.eineborg@kulturradet.se

ANSÖKAN

20 August 2019 - 17 September 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 är 20 augusti - 17 september 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online


 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

REDOVISNING

Redovisningsperiod är 03 - 31 maj 2019.

Redovisningsblankett

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo