Läsfrämjande insatser under skollov

Läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information är grundläggande egenskaper för att kunna orientera sig i samhällslivet. 2016 initierade regeringen insatser i syfte att stärka att höstlovet blir ett läslov, på samma sätt som februarilovet är ett sportlov. För att uppmärksamma läslovet och inspirera till läsning ger Kulturrådet 2017-2020 stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov, vilka fördelas som regionala bidrag.

Bidrag kan emellertid söka för alla skollov, inte bara läslovet. Bidragsmedel söks från Kulturrådet under samma period som för utvecklingsbidraget till regional kulturverksamhet.

VEM KAN SÖKA?

Bidraget kan sökas av aktörer som vill uppmuntra läsning, exempelvis region-, skol- eller folkbibliotek, fritidshem, museer, idrottsföreningar, kulturinstitutioner. Sökande aktörers satsningar bör ha regional förankring och spridning.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Projekten får gälla alla skollov, inte bara läslovet vecka 44.

De läsfrämjande insatserna kan vara aktiviteter direkt riktade till barn och unga men det går även att söka bidrag för att ge stöd i form av samordning, utbildning, föreläsningar och liknande riktat till förmedlare och utförare av läsfrämjande insatser för att möjliggöra aktiviteter riktade till barn och unga.

Utvecklingsbidrag får inte fördelas vidare i form av bidrag eller stimulansmedel till andra organisationer.

Observera att ett projekt som beviljas bidrag måste inledas under samma kalenderår som bidraget har beviljats.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Sökande aktörer med regional förankring och medfinansiering, vars verksamhet har regional spridning, kommer att prioriteras.

Kulturrådet ser gärna ansökningar som avser:

• läsfrämjande aktiviteter som når nya, även läsovana, målgrupper och stärker möjligheten för alla barn och unga att ta del av läsupplevelser,
• aktiviteter som uppmuntrar fri läsning, delaktighet och utgår från barnets läsintresse,
• läsfrämjande som uppmuntrar läsaktivitet där hela familjen involveras,
• fortbildnings- och samordningsinsatser som riktar sig till förmedlare och utförare av läsfrämjande verksamheter, som kan bidra till att aktiviteter riktade till barn och unga kan förverkligas,
• samarbeten mellan olika aktörer som vill uppmuntra läsning.

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

• konstnärlig kvalitet
• förnyelse och utveckling
• tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
• internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
• barn- och ungdomsperspektiv.
• rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

SÅ ANSÖKER DU

Ansökningar lämnas mellan den 20 februari och 20 mars via Kulturrådets onlinetjänst.

HAR DU BILAGOR?

Eventuella bilagor kan bifogas ansökan via onlinetjänsten eller e-postas till kulturradet@kulturradet.se. Ange då det aktuella ärendenumret.

FLERÅRIGA PROJEKT

Bidraget är tidsbegränsat och lämnas under högst tre år. Kulturrådet beviljar stöd för ett år i taget. Det innebär att stöd för fleråriga projekt söks årligen. Vid ansökan för år 2 och år 3 är det viktigt att ange samma projektnamn som tidigare år.

För samtliga fleråriga projekt ska en lägesrapport lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan för år 2 eller år 3. Lägesrapporten görs i en blankett som kan hämtas från Kulturrådets webbplats.

BESLUT OM DIN ANSÖKAN

Handläggningstiden är ca 8 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 8 veckor efter sista ansökningsdatum. Kulturrådets generaldirektör beslutar om fördelning av bidrag till läsfrämjande insatser under skollov. Beslutet kan inte överklagas.

När beslutet är fattat skickas det via e-post till samtliga sökande. De som önskar få beslutet skickat på annat sätt ska meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

UTBETALNING

Hela bidraget betalas ut till det bankgiro eller postgironummer som den sökande har angivit i sin ansökan. Utbetalningen sker i samband med beslutet.

KONTROLLUPPGIFTER

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den kontaktperson som angivits.

REDOVISNING

Redovisning av projektbidrag sker projektårsvis online i Kulturrådets onlinetjänst. Verksamhet som beviljats bidrag ska genomföras i enlighet med ansökan och gällande villkor för bidrag. Om innehållet förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren meddela Kulturrådet så snart som möjligt.

För samtliga fleråriga projekt ska även en lägesrapport lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan för år 2 eller år 3. Lägesrapporten görs i en blankett som kan hämtas från Kulturrådets webbplats.

VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.
Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

MER INFORMATION

•   Exempel på information om tillgänglighet
•   Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Henriette Zorn
Telefon: 08-51926420
henriette.zorn@kulturradet.se

ANSÖKAN

19 February 2019 - 19 March 2019

Ansökningsperiod för detta bidrag var:
19 februari - 19 mars 2019.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo