Litteraturstöd

EFTERHANDSSTÖD TILL LITTERATUR

Vem kan söka?

 • Litteraturstöd kan sökas av den som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art och som är verksam i Sverige
 • samisk utgivare i ett annat nordiskt land för utgivningsverksamhet av professionell art i Sverige.

Som professionell räknas den bokutgivare vars titlar finns tillgängliga för en bred allmänhet via till exempel bibliotek, bokhandlare och etablerade distributionskanaler. Professionella utgivare ska ansvara för att den/de titel/titlar som stödet söks för präglas av ett professionellt redaktionellt och textkritiskt granskande arbete samt ansvara för att det finns avtal som reglerar ersättning mellan utgivare/upphovsperson-er/rättighetsinnehavare. Om utgivaren vid ansökningstillfället inte har någon backlist ska utgivningsplan, marknadsförings- samt distributionsplan för samtliga planerade titlar på begäran bifogas ansökan.

För vad kan man söka?

Efterhandsstöd innebär att man söker stöd när boken kommit ut.

 • Boken ska ha svenskt ISBN-nummer som ges av ISBN-centralen vid Kungliga biblioteket eller motsvarande för elektroniska publikationer.
 • Sökande part och innehavaren av ISBN-numret måste vara densamma för att stöd ska kunna sökas
 • Boken ska vara utgiven under de senaste sex månaderna.
 • Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok. Undantag gäller för klassisk litteratur där stöd kan sökas även för återutgivning.

Vad får inte stöd?

Kulturrådet prioriterar inte titlar som trycks i en förstaupplaga av sådan omfattning att de kan förutsättas ge tillräckliga intäkter för utgivaren. För att kunna söka stöd får inte upplagan överskrida 5 000 exemplar för skön- och facklitteratur på originalspråk. För övriga kategorier är upplagegränsen 8 000 exemplar. Om upplagan efter ansökningstillfället överstiger upplagegränserna enligt ovan, genom tilltryck inom sex månader från utgivningsdatumet, är utgivaren återbetalningsskyldig av det statliga bidraget. För övriga kategorier är upplagegränsen 8 000 exemplar inklusive eventuella tilltryck inom tre månader räknat från utgivningsdatum.

Läromedel är undantaget litteraturstöd. Festskrifter, vänböcker, notutgivning, studiematerial eller vetenskapliga verk med specialistinriktning får i regel inte stöd. Inte heller böcker av uppslagsbokskaraktär, hobbyböcker, årsböcker, böcker av enbart lokalt intresse, utställningskataloger, pysselböcker, handböcker, inomreligiös litteratur, kokböcker och reseguider.

Grund för bedömning

För bedömningen gäller att boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt.

Läs mer om utgångspunkterna för bedömning av litteraturstödet

Hur beräknas stödet?

Stödbeloppet baseras på sidantal. Läs mer under Sidersättning i högerspalten. Observera att högsta möjliga ersättning gällande f-pris endast avser distributionsstödet (läs mer under rubriken Distribution till biblioteken).

Högsta möjliga belopp för litteraturstöd är 70 000 kr. För titlar som trycks i en första upplaga från 5 000 exemplar reduceras stödbeloppet till hälften. Beloppen gäller böcker av normal kvalitet.

För tekniskt enkla utgåvor och pocketböcker görs ett avdrag med 25 procent. För avhandlingar som har fått statligt tryckbidrag eller för böcker som fått annat statligt produktionsstöd reduceras stödbeloppet.

För återutgivning av klassisk litteratur görs ett avdrag med 50 procent. Avdraget gäller inte nyöversättningar.

För böcker som på grund av format och färgillustrationer har exceptionellt höga produktionskostnader beräknas stödbeloppet även utifrån de faktiska produktionskostnaderna. Även för litteratur som ges ut i digital form beräknas stödbeloppet med utgångspunkt i produktionskostnader.

Ansökan

Ansökan görs online och kan göras löpande under året.

Förlaget ska skicka ett exemplar av den färdiga boken till Kulturrådet samtidigt som ansökan görs. När det gäller böcker på annat utgivningsspråk än svenska ska tre exemplar av boken samt en översättning till svenska om minst tio sidor skickas till Kulturrådet. Om boken är skriven med ett annat alfabet än det latinska ska bokens titel även översättas till svenska i ansökan.

När Kulturrådet granskat och godkänt ansökan får förlaget en sändlista till den arbetsgrupp som ska behandla ansökan. Boken ska då skickas ut till ledamöterna så snart som möjligt.

Handläggningstiden är ungefär två månader. Ofullständig ansökan behandlas inte av arbetsgruppen.

Distribution till biblioteken, villkor för stöd

En bok som beviljats litteraturstöd får automatiskt också distributionsstöd, vilket innebär att de litteraturstödda titlarna distribueras till samtliga huvudbibliotek. Ett villkor för stöd är därför att den sökande kan leverera 287 exemplar av boken.

Utgivaren ska skicka varje titel som beviljats litteraturstöd i 287 exemplar till den distributör som hanterar leveransen till biblioteken på uppdrag av Kulturrådet. Som ersättning för de levererade böckerna får förlaget 50 procent av bokens f-pris multiplicerat med 287.

Det finns tak för ersättning av distributionsstöd. Högsta möjliga ersättning för distributionsstödet är 40 000 kr. Distributionsstödet betalas ut samtidigt med litteraturstödet.

Leveranser för distributionsstödet är fraktfria för förlaget. Kulturrådet lämnar särskilda anvisningar om hanteringen i samband med beslut om stöd. Kulturrådet gör regelbundet uppföljningar av hur förlagen levererar litteraturstödda titlar till distribution. Om det visar sig att ett förlag inte kan fullfölja sina åtaganden måste både litteraturstöd och distributionsstöd återbetalas.

Beslut

Beslut fattas av arbetsgrupper med särskild kompetens att bedöma ansökningar inom sitt område. Arbetsgruppen fattar ett gemensamt beslut om bidragsfördelning efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning i relation till övriga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

I arbetsgrupperna ingår sakkunniga bestående av bland annat författare, översättare, kritiker, ämnesexperter och bibliotekarier. Varje arbetsgrupp har mellan fem och nio ledamöter och sammanträder fyra till sju gånger per år. Ledamöterna tillsätts av Kulturrådets styrelse.

Om jäv föreligger för en ledamot i arbetsgruppen deltar inte ledamoten i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Utbetalning

Litteraturstödet betalas ut vid beslutstillfället till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Zoi Santikos
(Barn- och ungdomslitteratur)
Telefon: 08 519 264 87
zoi.santikos@kulturradet.se

Susanna Höijer
(Facklitteratur)
Telefon: 08 519 264 50
susanna.hoijer@kulturradet.se

Anna Ringberg
(Bildverk och serier)
Telefon: 08 519 264 48
anna.ringberg@kulturradet.se

Jan Kärrö
(Skönlitteratur)
Telefon: 08-519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.
Header logo