Bokstart – bidrag till projekt och språknätverk

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Kulturrådet ska under 2017 utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan. Som en del i utvidgningen erbjuder Kulturrådet möjlighet att söka bidrag för regionala och kommunala satsningar på små barns språk- och läsutveckling och för utveckling av språknätverk. För mer information om Bokstart, kunskap och metodtips, besök Bokstarts webbsida www.bokstart.se.


 

VEM KAN SÖKA?

Projektet eller språknätverket ska drivas i samarbete mellan minst två aktörer. Huvudsökande ska vara ett folkbibliotek eller en regional biblioteksverksamhet och det ska finnas minst en samarbetspartner inom barnhälsovård och/eller förskola som medsökande. Huvudsökanden är huvudansvarig för projektet och ansökan. Samverkan ska vara förankrad och intygas i ansökan. Organisationer i det civila samhället kan ingå som samarbetspartner. Endast juridiska personer med organisationsnummer och verksamhet i Sverige kan beviljas bidrag.

Ansökningsperioden är samtidig för de båda bidragen. Sökande kan enbart söka ett av bidragen vid samma ansökningstillfälle.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag till projekt 

Bidraget ska användas för att utveckla regionala och kommunala satsningar på små barns språk- och läsutveckling. För att betraktas som ett Bokstart-initiativ ska projektet:

 • Vara en långsiktig satsning för att tidigt stimulera språk- och läsutveckling hos barn
 • Rikta sig till barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet
 • Utgå från varje enskild familjs och barns behov 
 • Stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för barnets språk- och läsutveckling
 • Utveckla hållbar samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola

Beviljade projekt kan använda framtaget material inom Bokstart.

För inköp av böcker hänvisar Kulturrådet till Inköpsstöd till litteratur för folk- och skolbibliotek.

Bidrag till språknätverk

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. Ett sätt att stärka samverkan är att bilda sektorsövergripande nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, vilket kan möjliggöra för samarbete längre fram. Kulturrådet erbjuder därför möjlighet att söka bidrag för att utveckla regionala och kommunala så kallade språknätverk med bland andra folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, barnhälsovård, förskola och logopedi. Det kan ske genom exempelvis dialogmöten, workshops och fortbildning.

Särskilda villkor:

 • Man kan ansöka om högst 50 000 kronor
 • Beviljat bidrag ska användas under det år som stödet beviljas och senast efterföljande kalenderår
 • Bidraget kan endast sökas en gång för ett och samma nätverk

Ansökan görs på en särskild blankett.

VILKA BEDÖMER DIN ANSÖKAN?

Ansökningarna bedöms av handläggare på Kulturrådet. Kontaktuppgifter finns till höger på den här sidan.

GRUND FÖR BEDÖMNING

Varje enskild ansökan bedöms enligt följande bedömningsgrunder:

 • Bygger på sektorsövergripande och hållbar samverkan 
 • Möjliggör för engagemang och delaktighet hos de som projektet riktar sig till
 • Har en långsiktig vision och plan för fortsatt arbete efter satsningens slut 
 • Utmärks av ett utvecklande och lärande förhållnings- och arbetssätt 
 • Deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar 

SÅ ANSÖKER DU

Ansökan görs online. Blankettexempel och mer information finns till höger på den här sidan. Ansökan görs för ett år i taget. Vid fleråriga projekt ska en ny ansökan lämnas in varje år. Varje ansökan ska innehålla en plan för långsiktighet och överlevnad.

Vi behandlar inte ansökningar som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdag. En ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter.

HAR DU BILAGOR?

Om du har bilagor kan de bifogas till ansökan i onlinetjänsten.

BESLUT OM DIN ANSÖKAN

Handläggningstiden beräknas till ca två månader med beslut i november.

Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Besluten kan inte överklagas. Beslut skickas via e-post till alla sökande till den e-postadress som angetts i ansökan. En lista över samtliga ansökningar publiceras på Kulturrådets webbplats.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag sker i samband med beslutet till det plus- eller bankgirokonto som den sökande angett i ansökan.

REDOVISNING

Beviljat projektstöd ska redovisas på särskild blankett senast det datum som Kulturrådet fastställt i bidragsvillkoren i beslutet.

 • projektet ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt de villkor som finns i beslutet
 • om projektet ändras avsevärt ska Kulturrådet snarast meddelas
 • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas
 • om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas

VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Exempel på information om tillgänglighet - klicka här

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Nina Suatan (projektledare)
Telefon: 08 519 264 51
nina.suatan@kulturradet.se  

Anna Hällgren
Telefon: 08 519 264 00
anna.hallgren@kulturradet.se

ANSÖKAN

22 August 2019 - 19 September 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 är 22 augusti – 19 september.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsblankett håller på att tas fram och kommer att finnas på denna plats.

Header logo