Stöd för svensk litteratur i översättning

Stödet syftar till att möjliggöra utgivning av svensk kvalitetslitteratur och dramatik i översättning. Stödet omfattar skönlitteratur, facklitteratur, serier och grafiska romaner samt dramatik i bokform för barn och vuxna.

VAD INGÅR I STÖDET?

Stöd kan ges antingen för enbart översättningskostnaden eller för både översättningskostnad och viss produktionskostnad för utländska utgåvor av svenska verk. Det sökta översättningsstödet bör motsvara summan som överenskommits i det underskrivna avtalet mellan förlaget och översättaren. Maximalt SEK 10 000 kan sökas i produktionsstöd, dock endast för i färg genomillustrerad barn- eller facklitteratur, serier och grafiska romaner (för serier kan kostnad för handtextning ingå). Kostnader för copyright ingår inte.

En förutsättning är att översättningen görs direkt från svenska eller något av de nationella minoritetsspråken och inte via något annat språk. Med svensk litteratur och dramatik avses litteratur och dramatik skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är utgiven i Sverige.

Ansökningar för verk skrivna på svenska men där originalutgåvan givits ut i Finland kan inte behandlas här. För dessa verk hänvisar vi till FILI, här kan du läsa mer på deras webbplats.

VEM KAN SÖKA?

Bidraget kan sökas av utomnordiska förlag samt i vissa fall av svenska förlag som har en utarbetad plan för spridning av den aktuella översättningen. Förlag som söker bidrag måste ha en dokumenterat god kvalitetsutgivning och professionella distributionskanaler.

VEM KAN INTE SÖKA?

Översättare och författare kan inte ansöka om bidrag för översättningsstöd eller produktionsstöd.

VILKEN LITTERATUR OMFATTAS AV STÖDET?

• skönlitteratur, bilderböcker, poesi, serier och grafiska romaner för barn och vuxna
• allmänkulturell facklitteratur för barn och vuxna
• essäistik
• dramatik för utgivning i bokform. (För dramatik för uppsättning på scen, läs mer här.)

SOM REGEL BEVILJAS INTE STÖD TILL:

• vetenskapliga avhandlingar och forskningsrapporter
• yrkes- eller branschorienterade böcker
• uppslagsböcker, referensverk
• läroböcker för vidareutbildning, högskolor eller universitet
• årsböcker, lokalhistoriska årsböcker eller andra böcker avsedda för en lokal publik eller läsekrets
• hobbyböcker, visböcker, handböcker, reseguider, kokböcker, populärpsykologi, självhjälpsböcker eller liknande
• spänningslitteratur och annan formellitteratur beviljas generellt inte stöd, undantag kan vara titlar som bidrar till en förnyelse av genren.

Bidrag kan inte sökas för kostnader för copyright.

VILKA ANSÖKNINGAR PRIORITERAS?

För samtliga genrer gäller att verket skall hålla en hög språklig och litterär kvalitet. Stödet är tänkt att lyfta fram den svenska samtidslitteraturen, men stöd kan även ges till klassiker. Introduktion av en författare på ett nytt språk prioriteras.

ANSÖKAN

Översättningsstöd söks via onlineportalen. Endast ett verk per ansökan accepteras.

Med ansökan ska bifogas:

• kopia på underskrivet kontrakt med rättighetsinnehavaren
• kopia på underskrivet kontrakt med översättaren
• aktuellt CV för översättaren
• digital version av originalverket (pdf/wordfil/e-bok) alternativt 2 exemplar av det tryckta verket i original. Detta ska vara Kulturrådet till handa senast 7 dagar efter ansökningsdeadline. För antologier ska inscannade texter skickas. Märk mail/kuvert med Ansökan om översättningsstöd och ärendenumret.
Om allt material inte inkommit i tid kommer ansökan att bordläggas till nästa ansökningsomgång.

NÄR KAN DU SÖKA?

Ansökan är öppen året runt. Vi har tre omgångar per år. För ansökningsdatum, se högerspalten. Stödet måste sökas innan översättningen publicerats. Boken får inte tryckas innan beslut skickats till sökande, så sök i god tid.

BEHANDLINGSTID

Alla ansökningar behandlas samtidigt och besked lämnas cirka 8 veckor efter deadline. En extern referensgrupp bedömer ansökningarna och lämnar förslag till beslut. Beslut skickas via mejl till den sökande, till översättaren och till rättighetsinnehavaren.

VILLKOR FÖR UTBETALNING AV BEVILJAT STÖD

Beviljat bidrag betalas ut när Kulturrådet tagit emot:

• fyra exemplar av den tryckta boken (respektive ett exemplar av den färdiga e-boken), där det tydligt anges att översättningen fått stöd av Kulturrådet
• skriftligt intyg från översättaren att han/hon fått ersättning enligt det underskrivna avtalet
• korrekt ifyllda bankuppgifter

Om bidrag beviljas reserveras den beviljade summan i ett år, och fullständig redovisning måste alltså ske under året efter att bidraget blivit beviljat. Om problem uppstår måste Kulturrådet kontaktas genast.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Susanne Bergström Larsson
Telefon: 08-519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag för översättningsstöd till annat nordiskt språk under 2019 är:

5 februari 2019
7 maj 2019
1 oktober 2019

Observera. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 

TRANSLATOR CONFIRMATION FORM

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo