Stöd till planerad utgivning av litteratur

Bidraget främjar kvalitet, mångsidighet och fördjupning i bokutgivningen. Utgivningsprojektet ska omfatta flera planerade bokvolymer, med undantag för ansökningar som gäller nationella minoriteters litteratur. Två gånger årligen fördelas bidrag till planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur. En gång årligen, på hösten, hålls en ansökningsomgång riktad till samtliga sökande. Stöd för ordinär förlagsutgivning söks fortfarande genom Kulturrådets efterhandsstöd till litteratur, vilket kan sökas inom sex månader efter att boken utgivits.

VEM KAN SÖKA?

 • Den som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art och som är verksam i Sverige.
 • Samisk utgivare i ett annat nordiskt land för utgivningsverksamhet av professionell art i Sverige.

Sökande förlag bör ha en dokumenterad kvalitetsutgivning, professionella distributionskanaler och en plan för hur utgivningen ska bli tillgänglig. För fleråriga projekt kan stöd sökas årligen. Medel kan endast beviljas för ett år i taget.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan ges till projekt som syftar till utgivning av litteratur. Bidraget ska vara ett komplement till övrig finansiering.

Bidrag kan beviljas för en tolvmånadsperiod. Om projektet pågår under längre tid ska detta anges i ansökan, och stöd sökes för varje år projektet pågår.

VAD FÅR INTE STÖD?

Bidrag för planerad utgivning kan inte sökas för redan utgiven litteratur. Bidrag ges heller inte för fristående titlar, om ansökan inte avser planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur.

GRUND FÖR BEDÖMNING

För bedömningen av samtliga ansökningar gäller att den planerade utgivningen ska bidra till att främja mångfald och fördjupning i utgivningen av litteratur.

Det ska genom ansökan framgå att sökande förlag:

 • bedriver ett professionellt redaktionellt och textkritiskt granskande arbete
 • framställer titlar av god teknisk kvalitet (format, formgivning, bildbearbetning, hållfasthet).

Utgivningsprojektet ska omfatta flera planerade bokvolymer, med undantag för ansökningar som gäller nationella minoriteters litteratur. I ansökan ska framgå på vilket sätt titlarna förhåller sig till varandra tematiskt och/eller innehållsmässigt. Om projektet berör översatt litteratur får preliminära utdrag ut översättningen gärna bifogas ansökan. Om ansökan berör konstprojekt kan relevanta underlag såsom portfolio, dummies eller andra handlingar som kan underlätta kvalitetsbedömningen av projektet bifogas. Om oklarhet råder kring vilka bilagor som är relevanta för ansökan, kontakta gärna Kulturrådets handläggare.

I bedömningen av ansökan tas projektets budget, marknadsföring, distributionsmöjligheter samt eventuella samarbeten i beaktande. Översättningar från mindre företrädda språkområden och genrer prioriteras. Jämställdhets-, mångfalds- samt tillgänglighetsperspektiv beaktas vid bedömningen.

Kulturrådet har ett särskilt ansvar att främja utgivning och distribution av litteratur, i original samt i översättning, till de nationella minoritetsspråken. I uppdraget tar Kulturrådet även hänsyn till utgivning på svenska som bedöms vara av särskild betydelse för de nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet.

VILLKOR

Villkor för stöd är att förlaget följer den angivna utgivningsplanen samt tillämpliga avtal och att det finns kontrakt med upphovspersoner.

DISTRIBUTION TILL BIBLIOTEKEN

För planerade utgivningsprojekt som beviljas stöd ges från 2017 även den frivillig möjligheten att erhålla distributionsstöd, vilket innebär att titlarna som projektet omfattar distribueras till samtliga huvudbibliotek i Sverige. Principerna för distributionsstöd är de samma som inom det ordinarie litteraturstödet. För planerad utgivning inom nationella minoriteters litteratur har distributionsstöd fördelats i några år, men från 2017 års utlysning gäller det samtliga projekt inom stödformen.

Ett villkor för distributionsstöd är att 288 exemplar av varje titel inom projektet kan levereras senast 3 månader efter utgivningsdatum. Utgivaren ska skicka varje titel i 288 exemplar till den distributör som hanterar leveransen till biblioteken på uppdrag av Kulturrådet. Som ersättning för de levererade böckerna får förlaget 50 procent av bokens f-pris multiplicerat med 288. Det finns tak för ersättning av distributionsstöd. Högsta möjliga ersättning för distributionsstödet är 40 000 kr.

Leveranser för distributionsstödet är fraktfria för förlaget. Kulturrådet lämnar särskilda anvisningar om hanteringen i samband med beslut om stöd. Om det visar sig att ett förlag inte kan fullfölja sina åtaganden måste både projektstöd och distributionsstöd återbetalas. 

HUR BERÄKNAS STÖDET?

Stödbeloppet beräknas mot bakgrund av sökt belopp och projektets budget.

ANSÖKAn

Ansökan görs en gång per år, undantaget ansökningar som rör nationella minoriteters litteratur som kan lämnas två gånger per år. Ansökan görs online.

Ansökan ska innehålla:

 • en beskrivning av den planerade utgivningen, samt eventuella arrangemang/aktiviteter förknippade med den aktuella utgivningen
 • en redogörelse av planerad marknadsföring och distribution
 • budget för projektet
 • de uppgifter som Kulturrådet i övrigt begär.

Handläggningstiden är ungefär två månader.

Kulturrådet fastställer viss ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas. Ofullständig ansökan som inte kompletteras inom den tid som Kulturrådet meddelar, betraktas som om den kommit in för sent.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter beredning  i samråd med sakkunniga inom bidragsområdet. De sakkunniga är, eller har tidigare varit, verksamma som ledamöter inom någon av arbetsgrupperna för stöd till litteratur.

Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar hen inte i beredningen av ärendet.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

UTBETALNING

Bidraget betalas ut till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan. I samband med utbetalningen av bidraget ska även, i vissa fall, en reviderad budget och projektplan lämnas in till Kulturrådet.

REDOVISNING:

 • utgivningen ska genomföras enligt angiven plan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
 • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
 • ändras projektet avsevärt ska Kulturrådet meddelas
 • ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jan Kärrö
Telefon: 08 519 264 61
jan.karro@kulturradet.se

Zoi Santikos (nationella minoriteter)
Telefon: 08 519 264 87
zoi.santikos@kulturradet.se

ANSÖKAN

24 September 2019 - 22 October 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperioder 2019 för stöd till planerad utgivning av litteratur är:
21 februari - 21 mars 2019 (endast nationella minoriteter).
24 september - 22 oktober 2019 (både nationella minoriteter och ordinarie förlagsutgivning).

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

BLANKETT FÖR REVIDERAD PLAN

REDOVISNING

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo