Nordiska akvarellmuseet

Bidrag på museiområdet

Inom museiområdet fördelar Kulturrådet utvecklingsbidrag till regionala museer samt forsknings- och utvecklingsbidrag till de centrala museerna. Till de regionala museer som ännu inte ingår i kultursamverkansmodellen fördelar Kulturrådet även verksamhetsbidrag. Kulturrådet ansvarar också för den statliga utställningsgarantin.

Utvecklingsbidrag

Kulturrådet fördelar utvecklingsbidrag till de regionala museerna. Målet med bidraget är bland annat att nå nya publikgrupper samt granska museernas samlingar.

Verksamhetsbidrag

De flesta verksamhetsbidrag fördelas av landsting och regioner via kultursamverkansmodellen. Undantagen är Stockholms stadsmuseum och Stockholms länsmuseum som ännu inte ingår i modellen.

Bakgrund

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

Forskning och utställningsgaranti

Vad avser forskning på de centrala museerna och utställningsgarantier hänvisas från och med 2018 till Riksantikvarieämbetet.

Header logo