Yeah Åkej med Östersunds Teaterverkstad.

Bidrag till Centrala amatörkulturorganisationer

Bidraget kan sökas av centrala kulturorganisationer som samlar utövande amatörer inom dans, teater, musik, bild och film eller andra kulturuttryck. Stöd kan sökas för både verksamhets- och projektbidrag.

Vem kan söka?

Kulturrådet definierar en central amatörkulturorganisation som:

 • En organisation som samlar utövande amatörer inom dans, teater, musik, bild och form eller andra kulturuttryck.
 • En organisation som bedriver verksamhet för att stärka och stödja de lokala föreningarnas möjlighet att verka inom det amatörkulturella området
 • En samarbetsorganisation som bildats av centrala amatörkulturorganisationer i syfte att stärka och stödja amatörkulturen i stort.

Den centrala amatörkulturorganisationen måste även:

 • Vara rikstäckande. Ett riktmärke är att organisationen ska ha aktiva medlemsföreningar i minst 10 län och att antalet personer som är medlemmar i dessa föreningar är minst 1000 personer. Vid särskilda skäl kan undantag från riktmärket göras.
 • Vara demokratiskt uppbyggd så att medlemmarna garanteras ett faktiskt inflytande över organisationen.
 • Bedriva sin verksamhet med respekt för mänskliga rättigheter och för alla människors lika värde, oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder.

För vad kan man söka?

Bidrag kan sökas för:

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd inkluderar organisationens kurs- och utbildningsverksamhet, medlemsservice, allmän administration och utvecklingsarbete. Det ska bidra till den kärnverksamheten som organisationen vilar på.

Projektstöd

Stöd kan även sökas för tidsbegränsade utvecklingsprojekt vid sidan av den ordinarie verksamheten. Detta kan dock bara sökas i kombination med en verksamhetsbidragsansökan.

Bidraget får inte lämnas vidare till medlemsföreningar i form av ekonomiskt stöd. För tidskrifter, publik konstnärlig produktion eller annan verksamhet hänvisar Kulturrådet till våra övriga bidrag.

Vilka bedömer din ansökan?

Ansökan bedöms av ansvarig handläggare. Beslut om bifall eller avslag tas av Kulturrådets generaldirektör.

Utgångspunkter för bedömning

 • Kulturrådets bidrag fördelas utifrån en samlad bedömning av föregående och kommande verksamhetsår. 
 • I beredningen görs en bedömning av de centrala insatsernas omfattning, relevans och kvalitet utifrån ett amatörkulturellt perspektiv, hur verksamheten genomförs samt hur insatserna når ut till medlemmar. Vid bedömningen vägs också organisationens möjlighet att verka långsiktigt in. 
 • Den centrala amatörkulturorganisationen såväl som dess medlemsföreningars verksamhet ska i huvudsak rikta sig till utövande amatörer inom dans, teater, musik, bild och film eller andra kulturuttryck. Detta ska framgå av den centrala amatörkulturorganisationens stadgar såväl som av de lokala medlemsföreningarnas verksamhetsinriktning.
 • Organisationen ska täcka delar av sina kostnader med medlemsavgifter (eller motsvarande finansiering). Organisationens egenfinansiering skall stå i rimlig proportion till den verksamhet som planeras bedrivas. Ett riktmärke vid bedömningen är att statliga verksamhetsbidrag inte bör överstiga 50 procent av organisationens samlade verksamhetsfinansiering.
 • Kulturrådets villkor för tillgänglighet

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Så ansöker du

Du gör ansökan i Kulturrådets onlinetjänst. Du hittar blankettexempel och mer information till höger på denna sida.

Kulturrådets ansökningsblankett är baserat på kalenderår. Om organisationen använder sig av brutet räkenskapsår ska fortfarande verksamheten som presenteras i ansökan gälla kalenderår.

Kulturrådet avvisar ansökningar som kommit in efter sista ansökningsdag. En ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten såväl som nedanstående obligatoriska bilagor.

Har du bilagor?

Utöver ansökningsblankett skall följande bilagor bifogas:

 • Organisationens stadgar
 • En lista över organisationens betalande medlemsföreningar där det framgår var föreningarna är aktiva
 • Senaste årsmötets fastställda handlingar (årsberättelse, ekonomisk rapport)
 • Om sökande organisation avser söka projektstöd för utvecklingsinsatser av projektkaraktär (som ligger utanför den ordinarie föreningsverksamheten) skall också en projektplan som innefattar en projektbudget bifogas ansökan.

Beslut om din ansökan

Handläggningstiden är ca sex veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast åtta veckor efter sista ansökningsdatum.

Utbetalning

Utbetalning sker under januari 2018. Om det anges enligt beslutsbilagan eller villkorsbilagan måste du skicka in en reviderad plan och/eller budget för att pengarna ska betalas ut.

Redovisning

Redovisningsdatum framgår i beslut vid bifall.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender. Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder. Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Maria Åhgren
08-51926409 
maria.ahgren@kulturradet.se

ANSÖKAN

29 October 2019 - 26 November 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för verksamhetsbidrag är:
29 oktober - 26 november 2019

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2018 års verksamhetsbidrag är 09 april - 07 maj 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo