Verksamhet med Skådebanan

VEM KAN SÖKA?

• Riksskådebanan och anslutna regionala skådebanor i landet.

Riksskådebanan har en samlande och främjande roll i förhållande till de regionala skådebanorna som bland annat bedriver ombudsverksamhet och främjandeverksamhet på arbetsplatser. Dessutom bedrivs verksamhet i projektform för att utöka det kulturella deltagandet och nå nya publikgrupper inom kulturpolitiskt prioriterade områden.

FÖR VAD KAN MAN ANSÖKA?

Bidrag för skådebaneverksamhet kan sökas i form av verksamhetsbidrag.

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Ett övergripande mål för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Bidragen prövas utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Utgångspunkten för Kulturrådets bedömning är respektive verksamhets ambitioner, prestationer och behov i relation till Kulturrådets mål för bidragsgivningen samt de utgångspunkter för bedömning som anges i regleringsbrev och anvisningar.

Enligt kulturpropositionen Tid för kultur (Prop. 2009/10:3) ska samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala nivån utvecklas och det regionala inflytandet ska öka. Omfattningen av de regionala och kommunala insatserna kommer därför att beaktas vid fördelning av bidrag till skådebaneverksamhet.

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Kulturrådet fastställer viss ansökningsperiod eller sista dag för ansökan. Ansökan som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdagen kommer inte att behandlas.

BESLUT

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut. Efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och en prövning i relation till övriga ansökningar samt diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet, fattas beslut om bidragsfördelning.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet.

REDOVISNING

Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor. Redovisningen av bidraget ska lämnat till Kulturrådet. Om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas. Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKTA HANDLÄGGARE

Maria Åhgren
maria.åhgren@kulturradet.se

ANSÖKAN

8 October 2019 - 5 November 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för skådebaneverksamhet är:
08 oktober - 05 november 2019

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2018 års verksamhet är: 
26 mars - 23 april 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo