Cirkus Glasrike. Foto: Josef Runsten.

Bidrag till scenkonst

Inom scenkonsten fördelar Kulturrådet bidrag direkt till fria aktörer och till regionala och lokala institutioner genom kultursamverkansmodellen. Teater och dans hittar du numera samlat under begreppet scenkonst. Det inkluderar också sceniska uttryck som cirkus och performance.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU SÖKER:

  • Läs noga igenom informationen på respektive bidragssida. Du kan också få svar på många frågor i vårt FAQ-forum. Du kan även ställa frågor i vårt forum eller höra av dig till handläggarna.
  • Din ansökan bedöms utifrån flera perspektiv och kriterier. Det är viktigt med en tydligt formulerad konstnärlig idé för både projekts- och verksamhetsansökan. Om det inte finns tillräckligt med plats i blanketten så skriv istället in en tydlig sammanfattning och bifoga en mer utförlig beskrivning som pdf.
  • Budgeten måste beskriva hela projektet/verksamheten. Budgetkalkylen måste vara i balans, d.v.s. ha lika stora intäkter som utgifter. Kulturrådet kan inte vara ensam finansiär.

De olika bidragen inom scenkonst:

Verksamhetsbidrag till scenkonstinstitutioner

Bidraget kan endast sökas av regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner i Stockholms län som är utpekade i Kulturrådets regleringsbrev.

Utvecklingsbidrag till scenkonstinstitutioner

Bidraget kan sökas av scenkonstinstitutioner som får statligt verksamhetsbidrag direkt av Kulturrådet eller via kultursamverkansmodellen. Målet är att göra projekt utanför den ordinarie verksamheten möjliga.

Bidrag till den fria scenkonsten

Projektbidrag och verksamhetsbidrag kan sökas av professionella, fria aktörer inom scenkonstområdet. Stödet omfattar både produktion, presentation och främjande samt verksamheter som integrerar dessa delar.

Samverkan med komponister

Bidraget kan sökas av scenkonstinstitutioner, länsmusikorganisationer och fria aktörer. Bidraget har som mål att stimulera beställningar av nya verk och anställningar av komponister.

Vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till vissa kulturpolitiskt intressanta aktörer inom teater- dans- och musikområdet som anges i regleringsbrevet. Bidraget har till mål att möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet.

Internationellt kulturutbyte

Medel kan sökas för internationella projekt så som turnéer, samarbetsprojekt och EU-projekt.

Bakgrund

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

Header logo