Cirkusgruppen Magmanus. Foto: Alex Hinchcliffe.

Fri scenkonst – internationella turnébidrag

Två gånger om året fördelar Kulturrådet bidrag för internationella turnéer utomlands och internationella gästspel i Sverige. Bidraget går till professionella inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av organisationer eller grupper som är en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Du som söker ska bedriva professionell verksamhet och vara verksam i Sverige.

Om du vill söka bidrag men inte uppfyller kraven ovan kan en annan organisation söka bidrag för din räkning. Det förutsätter att det finns en direkt koppling mellan den sökande organisationen och din grupps verksamhet. Observera att det i ett sådant fall är den sökande organisationen som är ansvarig för bidraget. Det gäller bidragets användning, genomförandet av projektet, redovisning och övriga bidragsvillkor.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas för turnéer och gästspel utomlands eller internationella gästspel i Sverige. I första hand ska sökt belopp gälla kostnader för resor, visum och frakt eller motsvarande. För att söka stöd ska resan inte ha påbörjats före sista ansökningsdag.

Turnéplan eller gästspel ska vara förankrade med samarbetsparter i utlandet.

VILKA BEDÖMER DIN ANSÖKAN?

En grupp med sakkunniga bedömer din ansökan. Ledamöterna kommer från Kulturrådets referensgrupper inom fri scenkonst är ämnesexperter med god kännedom om scenkonstområdet och utses av Kulturrådets styrelse. Sakkunniggruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter att gruppen har:

 • bedömt varje enskild ansökan
 • jämfört varje ansökan med övriga ansökningar
 • diskuterat prioriteringar och fördelning av stödet i sin helhet

Om en ledamot i referensgruppen är jävig i ett ärende deltar hen inte diskussionen. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som anmält jäv.
När referensgruppen har lämnat sitt förslag fattar Kulturrådets generaldirektör beslut om att bevilja bidrag. Du kan inte överklaga beslutet.

VAD ÄR DET SOM BEDÖMS?

Syftet med bidraget är att möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska yrkesverksamma aktörer inom fria scenkonstområdet. Annan finansiering krävs och gage för gästspel ska som regel betalas av arrangören. Alla ansökningar bedöms också utifrån projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig finansiering.

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier. (Läs Kulturrådets definitioner av begreppen som står i fetstil ovan här.)

För att ett projekt ska kunna beviljas bidraget krävs det annan finansiering. Alla ansökningar bedöms också utifrån projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig finansiering, vanligtvis från kommun eller region.

SÅ ANSÖKER DU

Du gör ansökan online. Du hittar blankettexempel och mer information till höger på denna sida.

Vi behandlar inte ansökningar som kommer in utanför ansökningsperioden eller efter sista ansökningsdag. En ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter.

Logga in i vår onlinetjänst och ansök här!

HAR DU BILAGOR?

Det går bra att bifoga kompletterande projektbeskrivning eller annat material som är relevant för ansökan. Dokument bör skickas digitalt i pdf-format och inte vara längre än 10 sidor.

Maila kompletteringen direkt till kulturradet@kulturradet.se och ange ditt ärendenummer i ämnesraden. Skicka din komplettering snarast möjligt så att den kan tas med i bedömningen av ansökan.

Du kan bifoga relevant rörligt material till ansökan i form av webblänkar. Eventuellt tryckt material måste skickas i 9 exemplar för dansområdet och 11 exemplar för teater och övriga uttryck. Märk materialet med namn på sökande och ärendenummer.

BESLUT OM DIN ANSÖKAN

Kulturrådet fattar beslut ca 9 veckor efter sista ansökningsdatum. Beslutet skickas via e-post till alla sökande till den e-postadress som angetts i ansökan.

UTBETALNING

Kulturrådet betalar ut beviljat bidrag till den sökande organisationens plus- eller bankgiro. Du måste skicka in en reviderad budget och projektplan om det anges enligt beslutsbilagan eller villkorsbilagan, för att pengarna ska betalas ut.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt. Är du som söker en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Kontrolluppgifterna gäller bidrag som betalats ut föregående år.

REDOVISNING OCH VILLKOR

Den organisation som beviljas ett bidrag är ansvarig för att projektet genomförs så som det beskrivits i ansökan och för att bidraget används enligt villkoren. Skulle det inträffa något som gör att projektet ändras avsevärt ska du informera Kulturrådet så snart som möjligt. Kulturrådet kan kräva att bidraget eller delar av bidraget betalas tillbaka om projektet inte genomförs enligt ansökan eller om bidragsmottagaren inte uppfyller de villkor som angetts i beslutet.

Om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska bidraget betalas tillbaka.

Ett beviljat projektbidrag ska redovisas på särskild blankett senast det datum som finns i villkoren i beslutet.

Av redovisningen ska följande framgå:

 • antal genomförda föreställningar och aktiviteter under projekttiden
 • geografisk spridning
 • ekonomiskt utfall för projektet
 • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i projektet
 • om och hur ett jämställdhets-,mångfalds-, hbtq, och tillgänglighetsperspektiv har integrerats i projektet
 • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i projektet

Kulturrådet granskar redovisningarna och jämför med hur projektet beskrivits i ansökan eller reviderad projektplan. Vi tittar också på projektets budget i förhållande till det beviljade beloppet. Redovisningarna ligger även till grund för Kulturrådets kunskapsuppbyggnad och utveckling av vår bidragsgivning.

VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Exempel på information om tillgänglighet: länk

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder: länk 

I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Caroline von Hove
Telefon: 08 519 264 13
caroline.von.hove@kulturradet.se 

Monica Christensen Luotsinen
Telefon: 08 519 264 04
monica.christensen.luotsinen@kulturradet.se

ANSÖKAN

26 March 2019 - 23 April 2019

Ansökningsperioder för turnébidrag (endast internationella turnéer eller gästspel) som äger rum 2019 var:

26 mars – 23 april 2019
06 augusti - 03 september 2019

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag för 2018 är 25 april 2019.

Sista redovisningsdag för 2019 är 28 april 2020.

Header logo