Kulturpolitiska mål

Riksdagen har beslutat om mål för den nationella kulturpolitiken. Statens kulturråd ansvarar för att organisationer som får statsbidrag verkar för att uppnå de uppställda målen.

Hinder för allas delaktighet

I kulturpolitikens mål ingår att undanröja hinder för allas delaktighet i kulturlivet. Som en följd av detta har Kulturrådet i gällande regleringsbrev fått som övergripande verksamhetsmål att ett barn-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i hela Kulturrådets verksamhet, därmed även i bidragsgivningen. Kulturrådet har även enligt instruktion (SFS 2001:1036) ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till rådets verksamhet. En av utgångspunkterna för Kulturrådets arbete för ett rikt och varierat kulturliv är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla oberoende av kön, ålder, utbildning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller bakgrund i övrigt.

Internationella kulturutbyten

Kulturrådets utgångspunkt är  att internationella kulturutbyten, samarbeten och möten är en självklar och nödvändig del i utvecklingen av konsten och kulturen. Hela samhället utvecklas av att konst och kultur från hela världen är tillgänglig och att människor får möjlighet att möta en mångfald av kulturyttringar. Ett internationellt perspektiv ska integreras i hela Kulturrådets bidragsgivning.

Internationell kulturverksamhet kan ha betydelse för andra politikområden, till exempel demokrati-, rättighets-, Sverige- och handelsfrämjande och biståndspolitiken.

Header logo