Rim Banna:Re-orientfestivalen

Verksamhet

Utöver att fördela statligt stöd till kulturen, ge regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informera om kultur och kulturpolitik, arbetar Kulturrådet med andra strategiska utvecklingsfrågor. Det kan gälla särskilda kulturområden eller vara av mer övergripande karaktär.

Kulturrådet ansvarar för statligt stöd och andra åtgärder som rör scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter och folkbibliotek samt konst, museer och utställningar. Kulturrådet fördelar statliga bidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen som successivt trätt i kraft sedan 2011.

Dessutom får Kulturrådet i uppdrag från regeringen eller sin styrelse att arbeta med andra, ofta tvärsektoriella, frågor.

Header logo