Kulturindustrin och den kreativa industrin

Gruppen för den kulturella och kreativa sektorn arbetar med hur EU:s strukturfondmedel kan användas för att stödja kreativa branscher.

Gruppen har färdigställt en policyhandbok om hur EU:s strukturfondmedel kan användas för att stödja kreativa och kulturella branscher. Handboken innehåller bland annat en översikt över vad som gjorts på området och varför.

Detta följs av förslag på policyer med relevanta exempel från medlemsländerna. Handboken innehåller även ett antal bilagor med fler exempel och fallstudier från medlemsstaterna samt sammanfattningar av tidigare viktiga stora studier på området bland annat ”Creative Metropolis”.

Handboken riktar sig till beslutfattare inom området för kreativa och kulturella branscher och innehåller goda argument och bevis för kreativa och kulturella branschers betydelse för tillväxt och regional utveckling, samt belyser vikten av sektors- och departementsöverskridande samarbete.

Arbetet med handboken påbörjades under 2011. OMC- gruppen har träffats i Bryssel vid tre officiella arbetsmöten. Sverige har även deltagit vis arbetsmöten i Åbo, Finland samt Tallin, Estand i samband med konferensen Creative Entrepreneurship for a Creative Economy.

Under 2012 har arbetsgruppen arbetat vidare med ett projekt för att öka kunskapen runt om i Europa om kultur- och kreativa branschers betydelse för tillväxt.

Header logo