Jämställdhet

Alla människor oavsett kön ska ha samma möjligheter att ta del av samhällets gemensamma resurser för att skapa kultur. De ska också ha samma möjlighet att utöva ett aktivt konstnärskap. Det är en fråga om rättvisa och demokrati, och i enlighet med de kulturpolitiska målen som säger att kulturpolitiken ska ge alla möjlighet att delta i kulturlivet.

På väg mot ett jämställt kulturliv

Undersökningar har visat att mäns respektive kvinnors deltagande i och inflytande över konstnärliga verksamheter varierar inom olika konstområden och genrer. Kulturrådet konstaterar att det finns behov av ett aktivt utvecklingsarbete för att uppnå jämställdhet.

Kulturrådets utgångspunkt är att ett jämställt kulturliv bidrar till kvalitet och mångfald då fler erfarenheter och berättelser presenteras. Arbete för jämställdhet är därför nödvändigt för att de kulturpolitiska målen ska uppnås.

Erfarenheter och villkor utgår inte endast från könstillhörighet. Ålder, etnisk tillhörighet, sexualitet, könsidentitet, funktionsförmåga, språk, ekonomisk situation, bostadsort och religiös åskådning är exempel på andra faktorer som påverkar individers möjligheter till delaktighet och inflytande.

Medvetenhet om och agerande utifrån detta är avgörande för att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Kulturrådet har tagit fram en strategi för myndighetens jämställdhetsarbete. Målsättningen är bland annat att Kulturrådet ska ge alla oavsett kön samma möjligheter att ta del av kultursektorns ekonomiska resurser. Liksom att allas erfarenheter och kunskaper ska speglas och tas tillvara på ett likvärdigt sätt oavsett kön.

Kulturrådet och JiM

Inom ramen för regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har 41 myndigheter fått ett särskilt uppdrag under en treårsperiod. Målet är att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 2013-2014 bedrev 18 myndigheter pilotverksamhet och lärdomarna sprids nu vidare till 23 nya myndigheter, däribland Kulturrådet. Nationella sekretariatet för genusforskning ska, enligt regeringen, ge stöd till myndigheterna under programperioden.

Kulturrådet har i regleringsbrevet för 2015 fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016-2018. Handlingsplanens syfte är att identifiera utvecklingsbehovet inom olika delar av myndighetens arbete. Fokus ska vara på bidragsgivningen, samt mål och aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under kommande treårsperiod. Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska bli en del av myndighetens ordinarie verksamheter, exempelvis styrprocesserna.

Kulturrådet och #MeToo

Läs Kulturrådet om #metoo och jämställdhetsarbetet (publicerat 16 november 2017)

Läs Uttalande från Kulturrådets styrelseordförande om sexuella trakasserier och övergrepp (publicerat 23 november 2017)

Läs Utlåtande från Nordiska kulturfondens styrelse om sexuella trakasserier och övergrepp i kulturvärlden (publicerat 5 december 2017)

Header logo