Etnisk och kulturell mångfald

Kulturrådet har i uppdrag att främja ett mångfaldsperspektiv, något som ska genomsyra hela verksamheten och all bidragsgivning.

Enligt de kulturpolitiska målen ska allas möjlighet till kultupplevelser och eget skapande främjas. Kulturen ska präglas av mångfald, kvalitet och interkulturellt utbyte.

Att stärka en interkulturell utveckling är en förutsättning för att Kulturrådet ska kunna medverka till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla. Men att öka den etniska och kulturella mångfalden inom kultursektorn är också en demokratifråga. Den handlar om att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kulturlivet.

Kulturrådet har som central förvaltningsmyndighet en viktig roll i arbetet med att öka mångfalden i kulturlivet. I första hand stödjer och stimulerar myndigheten branschorganisationer, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet att arbeta med frågor som rör etnisk och kulturell mångfald.

KulturrådeTs OMC-arbete

Kulturrådet har representerat Sverige i OMC-gruppen för kulturell mångfald och interkulturell dialog. Gruppen publicerade sin rapport i juni 2014.

OMC, Open Method of Coordination, är en metod för EU:s institutioner att kommunicera med medlemsstaterna och ett forum för representanter från medlemsstaterna att samlas och diskutera frågor som definierats i EU:s Work Plan for Culture 2011-2014.

KONTAKT

Telefon vxl: 08-519 264 00
kulturradet@kulturradet.se 

För närmare information vänligen kontakta handläggare inom respektive område.

LÄS MER

Vår Strategi för lika rättigheter och möjligheter har förlängts för att gälla även under 2019, enligt styrelsebeslut Adm 2019/18, S2019:4.

Header logo