Kulturella och kreativa näringar

Tillgång till konst och kultur är viktigt för att en region ska utvecklas och vara attraktiv. De kreativa och kulturella näringarna är en viktig del av detta.  Alla regioner i Sverige har utarbetat egna planer eller program för de kulturella och kreativa näringarna och inom EU-samarbetet lyfts de kulturella och kreativa sektorerna fram som väsentliga för att implementera EU 2020-strategin.

Vad gör Kulturrådet?

Kulturrådet bidrar på flera olika sätt till att utveckla och främja kulturella och kreativa näringar. Vårt arbete utgår från grunduppdraget om att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen och att skapa förutsättningar för ett brett utbud av kultur av hög kvalitet i hela Sverige.

Kulturrådet arbetar för att främja den kulturella infrastrukturen och regionala mångfalden och för att kulturskapare ska kunna utveckla sitt konstnärskap. Kulturrådet ska också ge förutsättningar för att internationellt kulturutbyte och samarbete utvecklas, bidra till regional utveckling och tillväxt liksom främja kompetensutveckling och ökade arbetsmöjligheter för professionella utövare inom konst- och kultursektorn. För att stärka kulturutövares och kulturföretagares arbetsmarknad stödjer Kulturrådet bland annat nationella centrumbildningar och alliansverksamheter och följer upp samlade arbetsmarknadspolitiska och kulturpolitiska åtgärder. Kulturrådet verkar också för att kulturen ska påverka delar av välfärds- och utbildningssektorerna och för en närmare samverkan mellan kultur och näringsliv, och anordnar eller medverkar vid informations- och utbildningstillfällen om kulturella och kreativa näringar i samverkan med andra myndigheter och parter.

Kulturrådet arbetar också med stöd till internationellt utbyte och samarbete för det professionella kulturlivet.

Header logo