Forskning inom musik- och kulturskolor

Här har vi samlat information om forskning inom musik- och kulturskolor. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt med ny information.

Länkar till presentationer

"Forskning på Kulturskola" Ketil Thorgersen: http://prezi.com/-urn83eslkci/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Paneldebatt om kulturskoleforskning, Adrianas Di Lorenzo Tillborg: https://prezi.com/view/2qFbnkjKlCm80Pu6MhBy/ 

 

Institutioner med relevant forskning för kulturskolor

Stockholms Musikpedagogiska Institut (Musik) 
Ketil Thorgersen ketil.thorgersen@smi.se

Stockholms universitet (Drama, media) 
Ketil Thorgersen ketil.thorgersen@hsd.su.se

Musikhögskolan Malmö 
Eva Saether Eva.saether@mhm.lu.se

Kungliga Musikhögskolan (Musik) 
Erkki Huovinen erkki.huovinen@kmh.se

Örebro (Musik, drama) 
Eva Georgii-Hemming Eva.Georgii-Hemming@oru.se

Göteborg (Musik, drama, bild) 
Monica Lindgren monica.lindgren@hsm.gu.se

Luleå LTU (Musik) 
Cecilia Ferm Almqvist cefe@ltu.se

Umeå (musik, bild, slöjd) 
Stina Wikberg stina.wikberg@umu.se

Aktuella avhandlingar och artiklar

Angelo, E. Rønningen, A. & Rønning, R. J. (Red.) (2017). Forskning og utvikling i kulturskolefeltet. IRIS – den doble regnbuen. Hentet fra: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/21

Ellefsen, L. W. (2017). Musikalsk kompetanse som ”Mangfold og fordypning”. Kunnskapsdiskurser i Rammeplan for kulturskolen. InFormation Nordic Journal of Art and Research, 6(1), 1-19. http://dx.doi.org/10.7577/information.v6i1.2542

Jordhus-Lier, A. (2018). Institutionalising versatility, accommodating specialists. A discourse analysis of music teachers’ professional identities within the Norwegian municipal school of music and arts. Norges musikkhøgskole. Hämtad från https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2480686

Björk, C. (2016). In search of good relationships to music : understanding aspiration and challenge in developing music school teacher practices. Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, Åbo. Hämtad från http://www.doria.fi/handle/10024/122837

Di Lorenzo Tillborg, A. (2017). Tension fields between discourses: Sweden’s Art and Music Schools as constituted within and through their leaders’ discursive practices. The Finnish Journal of Music Education, 1(20), 59-76. http://sites.uniarts.fi/web/fjme/archive/-/asset_publisher/IdwokuiuAebS/content/vol-20-01-2017?_101_INSTANCE_IdwokuiuAebS_redirect=%2Fweb%2Ffjme%2Farchive

Saether, E, Bergman, Å & Lindgren, M (2017) El Sistema – musiklärare i en spänningsfylld modell för socialt inkluderande pedagogik. Pedagogisk forskning i Sverige. Vol.22. Nr 1-2 http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/16817

Sæther, Eva (2016). Musikundervisning för social hållbarhet: El Sistema i Malmö. In Lorentz, H. (ed): Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Andra upplagan (s. 209-234). Lund: Studentlitteratur.

Kuuse, Anna-Karin, Lindgren, Monica & Skåreus, Eva (2016) ‘The feelings have come home to me.’ : examining advertising films on the Swedish website of El Sistema. Action, Criticism & Theory for Music Education 15 (1), 188–215. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:913823/FULLTEXT01.pdf

Jeppsson, Cecilia, & Lindgren, Monica (in press). Exploring equal opportunities: Children's experiences of the Swedish community school of music and arts. Research Studies in Music Education. Laes, Tuulikki (2017). The (Im)possibility of Inclusion. Reimagining the Potentials of Democratic Inclusion in and through Activist Music Education. Sibelius Academy: Studia Musica 72. http://ethesis.siba.fi/files/laes2017_web.pdf

Simon Lindgrens forskningsöversikt 2014: http://www.kulturskoleradet.se/sites/default/files/atoms/files/forskningsoversikt_kulturskola_27_nov.pdf

Andersson, M. (2014). Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Luleå: Luleå University of Technology.

Heimonen, M. (2004). Music and arts schools – Extra-curricular music education in Sweden. A comparative study. Action, Criticism & Theory for Music Education, 3, No. 2.

Kalsnes, Signe (2012) OASE. Om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken : rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning. Norges Musikkhøgskole

Lindqvist, K, Blomgren, R (2016) Fördjupad utvärdering av Skapande skola. Lunds Universitet.

Von Bahr, H, Einarsson, A & Österlind, E (2014) Att utveckla skolan med drama. En rapport om erfarenheter och lärdomar från ett tvåårigt forskningsprojekt på en grundskola (F-6) i Umeå. Kulturcentrum  

Forskningsöversikt

  • Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå Universitet, fick 2014 på uppdrag av dåvarande Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (nuvarande Kulturskolerådet) i uppdrag att göra en forskningsöversikt kring offentligt finansierade musik- eller kulturskolor. Översikten berör inte forskning kring musik- och konstundervisning eller estetiska läroprocesser mer generellt. 

    Här kan du läsa Simon Lindgrens forskningsöversikt Forskning om kulturskolan.

Musikpedagogik

Musik- och kulturskollärarens roll i ett föränderligt samhälle

Pågående forskning

Header logo