Musik- och kulturskolor

Kulturrådet har fått i uppdrag att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum inom myndigheten. Uppdraget är att samordna och stödja den kommunala kulturskolan, fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov.

Syftet med regeringens satsning är att göra den kommunala kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Kulturskolecentret kommer att arbeta med flera olika utvecklingsfrågor för musik- och kulturskolorna. Centret ska samverka brett kring frågor om kunskapsutveckling och uppföljning samt statistik och forskning på området.

Kulturrådet kommer kontinuerligt att uppdatera webbsidan med information inom de olika områdena för uppdraget.

För att förbättra förutsättningarna att rekrytera lärare till kulturskolan genomför regeringen en permanent satsning på ett så kallat kulturskolekliv. Kulturskoleklivet motsvarar 25 miljoner kronor för 2018, och därefter 40 miljoner kronor årligen från 2019. Medlen förvaltas av utbildningssektorn.

Uppdraget samt förslag till budget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 30 april 2018.

Header logo