Anne Thulin, Double Dribble, 2010. Foto: Anders Norrsell.

Kultursamverkansmodellen – regional kultursamverkan

Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Regioner som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Samtliga regioner, utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen.

Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett samverkansråd.

Myndigheter och organisationer i Samverkansrådet är: Kulturrådet (ordförande), Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i Halland), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet.

Kulturrådets styrelse beslutar om fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet under januari. Beslutet sker efter samråd med Samverkansrådet. Regionernas kulturplaner utgör underlag för statens bidragsgivning.

Kultursamverkansmodellen ska – precis som tidigare – ge befolkningen i landet möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Den kulturella infrastrukturen och regionala mångfalden ska främjas och kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt konstnärskap.

Staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken.

Kulturrådet har tagit fram en film för att förklara kultursamverkansmodellen på ett enkelt sätt. Förhoppningen är att filmen ska användas av kulturchefer, politiker, tjänstemän eller kulturföreningar – kort sagt av alla som i något sammanhang behöver förklara hur kultursamverkansmodellen översiktligt fungerar. Filmen kan också fungera som en introduktion till fördjupande samtal om modellen.

Filmen är cirka 1 minut och 20 sekunder och finns i otextad och textad version (den senare lämplig för exempelvis sociala medier).  

Filmen finns också med engelskt tal, med och utan undertexter. Den hittar du på Kulturrådets Youtubekanal. Om du vill ha filmen skickad till dig i originalversion, hör av dig till linda.soderberg@kulturradet.se

Header logo