Romsk inkludering

Regeringen har givit Kulturrådet i uppdrag att genomföra insatser för att stärka romska kulturaktörer och deras samarbeten med olika kulturinstitutioner. I uppdraget ingick att arrangera tre dialogmöten i landet. Till mötena bjöds institutioner, beslutsfattare och romska kulturaktörer in. Dialogmöten hölls i Stockholm 6 april 2017 och under 2016 i Umeå den 25 november, Helsingborg den 2 december och Linköping den 9 november. Programmet för dagarna togs fram tillsammans med en grupp sakkunniga som Kulturrådet utsett för uppdraget.

Utgångspunkten för den nationella minoritetspolitiken är minoriteternas egenmakt och inflytande. Detta förutsätter starka nationella minoritetsaktörer. För att uppnå ett samarbete mellan etablerade kulturinstitutioner och romska kulturaktörer på så lika villkor som möjligt, som samtidigt stärker de romska kulturaktörerna, krävs resurser.

I uppdraget ingår att:

  • genomföra regionala dialogmöten mellan romska kulturaktörer och kulturinstitutioner för att, utifrån goda exempel, inspirera till nya samarbeten. Samt informera om möjligheterna till bidrag för olika kulturverksamheter.
  • under 2017–2018 fördela särskilda pengar till romska kulturaktörer inom ramen för stödet till nationella minoriteters kulturverksamhet.  Samarbete med andra kulturaktörer kommer att prioriteras. Regeringen avser att tillfälligt förstärka stödet med 500 000 kronor per år.

Med start under hösten 2016 arrangerar Kulturrådet tre dialogmöten runt om i landet. Uppdraget, som sträcker sig över perioden 2016–2018, är en del i regeringens strategi för romsk inkludering och genomförs i samråd med romska företrädare.

 

Header logo