Göteborgs dans- och teaterfestival

Kultur och regional tillväxt

Kulturrådet deltar i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i sitt kulturpolitiska grunduppdrag. Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både i egen kraft och i samverkan med andra politikområden. Kulturrådets ansvar att medverka i det regionala tillväxtarbetet pekas till exempel ut enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och ges även genom särskilda uppdrag från regeringen i till exempel regleringsbrev och i myndighetens instruktion

Kulturrådets strategi

På uppdrag av regeringen har Kulturrådet, år 2015, tagit fram en strategi för hur myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik åren 2014-2020 ska ske.

Strategi för Kulturrådets medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020

I strategin framgår att Kulturrådet ska:

  • belysa kulturens betydelse för andra samhällsområden – för politiker och tjänstemän inom politikområdena näringsliv, innovation och utbildning
  • bidra till att sprida kunskap om kulturens roll i regional utveckling
  • verka för ett strategiskt fokus på kultur samt kulturella och kreativa näringar, i regionala styrdokument
  • bidra till att konst- och kulturaktörer får information om möjligheter att söka finansiering inom EU:s struktur- och investeringsfonder åren 2014-2020
  • stödja och främja ökad internationalisering och exportmöjligheter för kulturskapare.

Exempel på aktiviteter för Kulturrådets fortsatta arbete med regional tillväxt:

  • samarbeta och föra dialog med kulturansvariga och tillväxtansvariga på regional nivå
  • samarbeta med relevanta kultur- och näringspolitiska myndigheter och aktörer på central nivå
  • erbjuda vår kompetens och nationella överblick och kännedom om kulturlivet till regionernas utvecklingsarbete
  • arrangera konferenser eller rundabordssamtal för att visa exempel på intressanta projekt där kultur är en viktig del i utvecklingsarbete och hållbar utveckling, i samarbete med övriga relevanta kulturmyndigheter
  • vara kontaktkontor och sprida information om EU-programmet Kreativa Europa tillsammans med Svenska Filminstitutet, framför allt via Kulturrådets webbplats och nyhetsbrev.

Några uppdrag som Kulturrådet har perioden 2014-2020

Kulturrådet ingår i den nationella analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft som ska bidra till genomförandet av den nationella strategin 2014-2020.

Läs mer om den nationella strategin för regional tillväxt

Kulturrådet deltar i Övervakningskommitten för det Europeiska Socialfondsprogrammet under perioden 2014-2020.  Kommittén övervakar genomförandet av programmet. 
 
Läs mer om Socialfonden

Kulturrådet är nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa, EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna åren 2014−2020, tillsammans med Svenska Filminstitutet.

Läs mer om Kreativa Europa

Kulturrådet ska årligen redovisa utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från Europeiska struktur- och investeringsfonderna åren 2014 – 2020.

Läs mer om utfallet 2015
Läs mer om utfallet 2014

Header logo