Ny publikation för HBTQ-arbete på statliga myndigheter

Jobbar du på statlig myndighet och har att göra med HBTQ-frågor? Nu finns en handledning som syftar till att du ska få kunskap och förslag på arbetssätt för att utveckla tillämpningen av strategin jämställdhetsintegrering. Det sker genom att också inkludera ett HBTQ-perspektiv, så att strategin utmanar heteronormen snarare än cementerar den. Kulturrådet har tillsammans med övriga HBT-strategiska myndigheter bidragit med erfarenheter till handledningen.

Handledningen, "Så gör du: HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete - En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet", är framtagen inom ramarna för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM. Genom satsningen som pågår 2013-2018 har 59 myndigheter och en organisation med myndighetsuppgifter fått i särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innebär att all verksamhet i myndigheterna ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att myndigheternas verksamheter ska utvecklas så att de ännu bättre bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda stöd till myndigheterna under programperioden. En stödinsats har varit att ta fram handledningar. Syftet med dessa är att ge en kunskapsgrund samt förslag på arbetssätt och metoder för arbete med jämställdhetsintegrering på myndigheter.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

De myndigheteter som regeringen utsett till HBT-strategiska, alltså Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen har bidragit med erfarenheter till handledningen.

Header logo