Till navigation Till innehåll
Foto på Barnrättsombudet på Kramfors bibliotekFoto på Barnrättsombudet på Kramfors bibliotekFoto på Barnrättsombudet på Kramfors bibliotek

Användaren är i fokus på Kramfors bibliotek

Kramfors bibliotek vill utveckla biblioteket genom att utöka den riktade verksamheten och utveckla strategier för att bättre nå ut till de prioriterade grupperna. Alla ska kunna ta del av information från biblioteket, oavsett funktionell förutsättning.

Det här sökte man för

”Det som är bra för personer med funktionsvariationer är bra för alla”, skrev biblioteket i sin ansökan till Stärkta bibliotek.

Biblioteket hade identifierat att personer med intellektuell funktionsnedsättning behövde ha större utbyte av bibliotekets verksamhet. Det gjorde att man ville starta fritidsaktiviteter och samarbeta med ett antal LSS-boenden för att göra bibliotekets lokaler och tjänster mer tillgängliga, bland annat genom bildbaserad kommunikation.

Samverkan och metodutveckling kring läsfrämjande och demokrati var en annan insats man ville pröva, bland annat på ett behandlingshem för personer med psykisk ohälsa, och för äldre personer med funktionsnedsättning ville man utse en hemtjänstgrupp som skulle testa nya mobila verksamheter.

Därtill fungerade biblioteket som uppehållsrum för barn och unga mellan 10 och 18 år, varav flera var nyanlända eller hade olika funktionsnedsättningar. Biblioteket såg att man behövde skapa en relation till denna grupp genom aktiviteter som barnen och ungdomarna själva fick vara med att utforma.

I detta ingick även en fysisk utveckling av ungdomsavdelningen; för att underlätta relations­skapandet ville biblioteket anställa en ungdomsledare samt omorganisera bibliotekspersonalen i team.

Så här användes bidraget

Under det första året med bidrag från Stärkta bibliotek skapade och ingick biblioteket i olika nätverk i kommunen. År 2 startade man sedan fritidsaktiviteter ihop med ett antal LSS-boenden, och vid behovsinventering uppmärksammades att personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta har stora behov av ett tryggt rum. Därför stängde biblioteket klockan 15 på torsdagar och fredagar, för att låta de prioriterade grupperna få egen tillgång till lokalerna och olika aktiviteter arrangerades.

Relationsbygget med barn och unga blev en succé

Bibliotekschef Madeleine Wallenius berättar:

– Tack vare att vi kunde anställa en ungdomsbibliotekarie blev relationsbygget med barn och unga en succé. Ungdomsbibliotekarien är tillsvidareanställd och vi fortsätter att prioritera denna målgrupp och de övriga prioriterade grupperna. Användaren är nu i ständigt fokus.

Utbudet är skräddarsytt utifrån de prioriterade grupperna

Biblioteket förstärkte den mobila verksamheten och har fortsatt med sitt nätverksbygge, vilket dels lett till att fler har uppmärksammat bibliotekets resurser, dels lett till att fler efterfrågar bibliotekets tjänster. Biblioteket har nu skräddarsytt sitt utbud efter de prioriterade gruppernas behov. Följande är några exempel på insatser som genomfördes innan pandemin:

  • Biblioteket ordnade läsfrämjandeträffar på äldreboenden och för dem som har hemlarm, där önskemålet var att få ökad social samvaro.
  • Tjänsten ”Boken kommer” till personer med funktionsnedsättning utökades med 100 procent i kommunen.
  • Biblioteket gav digital handledning och boktips på mötesplatser för äldre.
  • En bokcirkel i lättläst startades för nyanlända.
  • Kapprumsbibliotek finns nu på samtliga förskolor i kommunen.

Samverkan är A och O

Kommunens Digidelcenter utgår från Kramfors bibliotek och projektledaren har sin arbetsplats på biblioteket, och tillsammans har man hjälpts åt att öka den digitala tillgängligheten i hela Kramfors kommun.

Biblioteket samverkar dessutom med många aktörer, bland annat kommunens samhällsavdelning, bildningsnämnd, råd för folkhälsa trygghet och säkerhet (FTS-rådet) och hemtjänsten samt med Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), föreningar, behandlingshem, Taltidningshjälpen, Svensk biblioteksförenings expertnätverk, Begripsam och Myndigheten för delaktighet (MFD).

På grund av ökad oro i centrum har även en kommunal grupp kallad ”Situationen på stan” bildats, där biblioteket ingår tillsammans med politiker, polis, räddningstjänsten, Securitas, Kramfors handel och bostadsbolaget Krambo.

Strategierna och kompetensen utvecklas fortlöpande

Biblioteket har fortsatt att utöka den riktade verksamheten och utveckla strategier för att bättre nå ut till de prioriterade grupperna. En informationsskärm med rullande bildbaserad biblioteksinformation finns nu i anslutning till huvudbibliotekets huvudentré och all digital marknadsföring är numera textad.

År 2019 blev biblioteket mångfalsdiplomerat. Samtliga anställda arbetade då med de fem diskrimineringsgrunderna och är numera bättre rustade att arbeta normkritiskt i sitt bemötande. Nästa steg för personalen är att få utbildning i hur de bemöter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och hur biblioteket blir NPF-vänligt.

Bibliotekschef Madeleine Wallenius berättar att biblioteket även arbetat intensivt med att implementera Barnkonventionen. Ett arbete som fortsätter i och med att biblioteket från och med 2021 har biblioteket ett tillsvidare anställt barnrättsombud och ett barnrättsteam med biblioteksmedarbetare. De jobbar med att implementera barnkonventionen i bibliotekets verksamhet, bland annat genom att ordna fortbildning för personalen, se över styrdokument så att de är i enighet med barnkonventionen och viktigast av allt genom att möjliggöra för barn och unga att vara mer delaktiga i verksamheten.

Avslutningsvis säger bibliotekschef, Madeleine Wallenius följande
– Biblioteket har numera tre team där samtliga anställda ingår: barn, mångspråk och funkis. Medveten och målinriktad satsning ger effekt. Vi har blivit högst medvetna om användarnas behov av att vi kommer till dem. Covid 19 har påverkat mycket, men vi hoppas kunna fortsätta våra insatser med full kraft när pandemin klingat av.