Till navigation Till innehåll
Framsida på antologin Bankdosor, skam och sms-poesiFramsida på antologin Bankdosor, skam och sms-poesiFramsida på antologin Bankdosor, skam och sms-poesi

Foto: Kungliga biblioteket.

Digital delaktighet och kompetens utvecklar biblioteket i Järfälla

Genom projektet Digitalt först och bidrag från Stärkta bibliotek har Järfälla bibliotek ökat den digitala kompetensen hos såväl besökare som medarbetare. I december 2020 guidade man till exempel äldre personer i hur de kan använda videosamtal för att bryta isolering på grund av coronapandemin. I samverkan med socialförvaltningen fick satsningen stor spridning i målgrupper med låg digital vana.

Biblioteket sökte bidrag från Stärkta bibliotek

Järfälla kommun växer kraftigt, inte minst för att det byggs många nya bostäder, och närmare en tredjedel av befolkningen är utrikesfödd. Det talas cirka 40 olika språk i kommunen, varav de 5 största är finska, arabiska, somali, spanska och persiska. I kommunen finns 3 områden som definieras som ekonomiskt utsatta och det finns sammanlagt 5 bibliotek.

Bibliotekschef Birgitta Vinnå berättar om satsningen:

– Att bidra till den demokratiska arenan är ett av bibliotekens kärnuppdrag, och här spelar digital tillgänglighet allt större roll. Digital kompetens och delaktighet är även grunden för att man ska vara självständig som medborgare med möjlighet att tillvarata sina demokratiska rättigheter och delta i det demokratiska samhället. Forskning visar att ett samhälle där medborgarna känner stor delaktighet är ett stabilt och tryggt samhälle.

Behovet av digital vägledning hos invånarna är stort och det ökar hela tiden. Därför sökte Järfälla kommun medel från Stärkta bibliotek.

Under två år vill man öka medarbetarnas digitala kompetens utifrån Skolverkets fyra aspekter av vad digital kompetens innebär, det vill säga att man ska

  • förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • lösa problem och omsätta idéer i handling.

Under det första året gjordes en förstudie där man undersökte och kartlade vilka behov som fanns hos bibliotekets besökare, och då framför allt bibliotekens prioriterade grupper. Studien har visat sig vara ett viktigt verktyg för att förankra arbetet långsiktigt och få hållbara resultat. Det långsiktiga målet är att rusta biblioteket och öka besökarnas digitala delaktighet. 

Så här användes bidraget

Biblioteket har genomfört kompetensinsatser i form av föreläsningar med efterföljande workshops och diskussioner om användarupplevelse (UX – user experience), nätvanor, digital säkerhet och integritet. Coronapandemin har dock påverkat arbetssättet. Under pandemin har personalen i stället genomfört kurser på Digiteket och sedan diskuterat i mindre grupper.

Personalens digitala mognad har ökat

Uppfattningen är att personalens digitala mognad har ökat, och nu vill man lära sig mer om medie- och informationskunnighet (MIK) och digitalt referensarbete. Genom de olika kompetensinsatserna lär man av varandra, vilket bidrar till att öka kunskapen hos hela personalen. Det leder i sin tur till att man blir tryggare i att handleda andra.:

– Vi ser det här som ett långsiktigt arbete som handlar om att skapa en lärandekultur i organisationen, och arbetssättet kommer att fortsätta in i nästa projektperiod, säger bibliotekschef, Birgitta Vinnå. Att fler i personalen känner sig trygga i att handleda besökare i digitala ärenden och skapa digitala aktiviteter kommer att leda till ett utökat och mer relevant utbud, vilket får långsiktiga effekter i kommunen.

I samband med förstudien kom Järfälla bibliotek i kontakt med personer i bibliotekets prioriterade målgrupper som de annars inte hade träffat. Det gav viktiga insikter och ett underlag för det fortsatta arbetet med att vara relevanta även för dem som inte aktivt besöker biblioteket i dagsläget.

Insatserna har redan gett resultat

I december 2020 anordnade man en träff där man guidade äldre personer i hur de kan använda videosamtal för att bryta isolering på grund av coronapandemin. Intern fortbildning om bibliotekets resurser har också lett till förändringar på bibliotekets webbplats, vilket ökat tillgängligheten till bibliotekets digitala resurser. Resultatet av insatserna syns i bibliotekens webbstatistik.

Järfälla bibliotek har även deltagit i flera sammanhang om det digitala området, bland annat inom ramen för Digitalt först och Regionbibliotek Stockholms insatser. Samordnaren Linnea Forslund har bland även deltagit i forskarcirkeln Skeptikerspåret i samarbete mellan Kungliga biblioteket, Regionbibliotek Stockholm och Södertörns högskola, vilket resulterat i en text i antologin Bankdosor, skam och sms-poesi, som Stina Bäckström, professor på Södertörns högskola är redaktör för.

Linnea Forslund berättar:

– Genom forskarcirkeln har jag fått möjlighet att lyfta blicken och bättre förstå komplexiteten i den digitala omvandlingen i samhället och på biblioteket. Att få stanna upp och fördjupa mig i en självupplevd situation som väckt ambivalens hos mig har hjälpt mig att komma vidare i mina tankar lika mycket som att få samtala med de andra deltagarna om deras dilemman.

Läs mer

Antologin Bankdosor, skam och sms-poesi

Bidraget Stärkta bibliotek