Till navigation Till innehåll
Ljuddämpande taklampor med formen av vallmoblommor, på Hässleholms stadsbibliotek.Ljuddämpande taklampor med formen av vallmoblommor, på Hässleholms stadsbibliotek.Ljuddämpande taklampor med formen av vallmoblommor, på Hässleholms stadsbibliotek.

Ljuddämpande taklampor med formen av vallmoblommor.

En barn- och ungaavdelning som inspirerats av järnväg och skog

Hässleholms stadsbibliotek har skapat en attraktiv och lockande miljö, med lokal anknytning, unik formgivning och flexibel inredning. Bibliotekets besökare, framför allt barn och unga, är i fokus och förändringarna i lokalerna inbjuder till att knyta nya kontakter.

År 2019 sökte Hässleholms stadsbibliotek bidrag från Stärkta bibliotek för att göra om barn- och ungaavdelningen. Bibliotekschef Anette Mjöberg beskriver situationen:

– Lokalen fungerade inte längre optimalt för verksamheten och förändringar behövdes, främst ljuddämpande insatser, uppdelning av lokalen för olika aktiviteter och åldrar, insatser för unga för att göra biblioteket till en trygg plats att vara på och en tydligare zon- och rumsindelning i hela lokalen.

Man ville arbeta med hållbarhet och återbruk, knyta an till lokalsamhället och lyfta in den omgivande naturen. Man ville även utgå från temat järnväg, inte minst för att järnvägen har spelat, och fortfarande spelar, en viktig roll för Hässleholms cirka 20 000 invånare. Hässleholms järnvägsstation, som öppnade redan 1860, har till exempel varit en knutpunkt för Södra stambanan genom åren.

Så här användes bidraget

Barnbibliotekarie Tora Carserud beskriver arbetsprocessen:

– Vi har under projektets gång haft kontinuerligt pågående samtal med våra besökare – barn, ungdomar och vuxna – och gjort en enkät där vi efterfrågat önskemål och fått respons på de förändringar vi arbetat med. På grund av covid-19 stängdes våra lokaler för besökare i slutet av oktober. Det var tråkigt, men det ledde till att vi fick mer tid till det praktiska genomförandet av projektet. Vi har bland annat fördjupat oss i neurodesign, som handlar om hur inredning och miljöer påverkar hjärna, välmående och beteende. Detta har vi haft med oss i utformandet av våra färgindelade, inbjudande och lugnande avdelningar.

Bibliotekarierna på barn- och ungaavdelningen på Hässleholms stadsbibliotek valde att anlita en arkitekt, en akustiker och den lokala formgivaren Nelly Nilsson Nyberg, för att utforma insatser för att förbättra lokalerna. En rad ljuddämpande åtgärder genomfördes. Bland annat kläddes en pelare in med en tjock, dämpande ullfilt och blev därmed till en trädstam. De gröna löven på de grenar som monterats längst upp på pelaren är också dämpande, och de kommer att bytas ut mot orange löv under höstarna.

De ljuddämpande taklamporna på ungdomsavdelningen har formgivits och tillverkats av barnbibliotekarierna och har formen av vallmoblommor, och den befintliga kojan på småbarnsavdelningen, som nu har blivit en kiosk, har fått ett mjukt och dämpande golv. Hela småbarnsavdelningen omgärdas av en ljuddämpande, tygklädd häck, och faktahyllan i egen design har en unik och ljuddämpande konstruktion.

Småbarnsavdelningen hålls samman av det genomgående skogstemat, med olika gröna kulörer, möjlighet till mjuk golvlek på runda mattor, möbler avsedda för små barn, ett pekbokstråg i egen design som är format som en stor buske samt en liten sjöliknande pöl.

Barnbibliotekarie Evelina Estefors förklarar hur tågtemat har realiserats:

– Mellan småbarnsavdelningen och ungdomsavdelningen har järnvägen flyttat in, genom en avgränsande, flexibel hylla i form av ett tåg med vagnar för skyltning och återlämnade böcker. Tåget går även igen på småbarnsavdelningens ljuddämpande, ullfiltsklädda väggar med skogsmotiv, formgivna och tillverkade av Nelly Nilsson Nyberg, som också har ritat tåghyllans form. Till tåghyllan hör fyra små pallar som vi har designat så att de ser ut som två resväskor, staplade på varandra.

Man har även gjort avskilda sitt- och läsutrymmen för barn och ungdomar, och de olika avdelningarna har tydliggjorts med sammanhållande färgkoder. De digitala rummen har dessutom blivit mer flexibla och tillgängliga, beståndet har flyttats om och ett aktivitetstorg har tagit plats centralt i lokalerna.

Fler besökare stannar längre

Efter att barn- och ungaavdelningen har förbättrats kan fler besökare vistas i biblioteket utan att störa eller bli störda av varandra, eftersom man har åtgärdat det tidigare problemet med att ljudet studsade mot väggarna och förstorades i lokalerna.

Innan biblioteket stängdes på grund av covid-19 uppgav besökarna att de stannade längre och hade bättre överblick över rummet. Besökarna upplevde också större tillgänglighet till utbud och bestånd, och förändringarna i lokalerna öppnade för social samvaro med nya bekantskaper. Personalen såg att besökarna uppehöll sig längre och interagerade med varandra. Dessutom tillkom nya besökare, till exempel fler pappor tillsammans med sina barn.

Barnbibliotekarie Nina Carstens sammanfattar de förändringar som arbetet med Stärkta bibliotek har resulterat i:

– Genom projektet har vi möjliggjort för våra besökare att använda biblioteket som en mötesplats, där olika grupper kan samsas och interagera. Lokalerna är nu mer anpassade för meningsfulla aktiviteter för barn och unga, vilket minskar risken för utanförskap, även digitalt.