Till navigation Till innehåll
Ugbad Ali, biblioteksguide, står framför Borlänge bibliotek.Ugbad Ali, biblioteksguide, står framför Borlänge bibliotek.Ugbad Ali, biblioteksguide, står framför Borlänge bibliotek.

Ett år med biblioteksguide i Borlänge

Borlänge bibliotek ansökte till Stärkta bibliotek om medel för en projektanställd somalisktalande biblioteksguide. Personen skulle ha sin hemvist i Västra Borlänge och man ville nå personer med annat modersmål än svenska, och då speciellt somalisktalande.

I Borlänge har nästan en fjärdedel (24,9 procent) av invånarna bakgrund i ett annat land, vilket medför både möjligheter och utmaningar. De flesta med utländsk bakgrund kommer från Somalia – ett land där utbildningssystemet slagits i spillror på grund av inbördeskrig.

Under det senaste årtiondet har det bildats segregerade områden med socioekonomiskt svaga grupper i västra Borlänge. Detta har skapat problem som trångboddhet, arbetslöshet och barnfattigdom.

Det här söktes bidrag för

Borlänge bibliotek ansökte i sin andra ansökan till Stärkta bibliotek om medel för en projektanställd somalisktalande biblioteksguide. Personen skulle ha sin hemvist i Västra Borlänge och man ville nå personer med annat modersmål än svenska, och då speciellt somalisktalande. Även medel för fortsatt projektledarskap söktes, eftersom att man har sett hur värdefullt det är med en projektledare som driver projektet och biblioteket har begränsade resurser.

Liliane Tunell, bibliotekschef säger:

– Med en somalisktalande biblioteksguide når vi en målgrupp som vi skulle ha svårt att nå annars. Det är en viktig pusselbit för att göra biblioteket tillgängligt för alla.

Så här användes bidraget

Under det första året med medel från Stärkta bibliotek genomfördes en kartläggning av biblioteksbehovet i Västra Borlänge. Kartläggningen visade att det fanns en rad barriärer hos invånarna i området mot att använda biblioteket:

  • Man känner inte till biblioteket, vad som finns och erbjuds gratis där.
  • Det saknas förtroende för biblioteket.
  • Läsintresset och läsvanan är låg.
  • Få visste att läsning är viktig för språkinlärningen och att det är viktigt att läsa för barnen.
  • Läslusten har aldrig riktigt väckts.
  • Få läser skriftlig information.

Genom kartläggningen fick man dock veta att ett sätt att överkomma dessa barriärer är att ta hjälp av en så kallad brobyggare som är förtroendeingivande, som kan språket och kulturen och som har ett stort kontaktnät på området.

Carina Lindstedt, bibliotekarie, berättar:

– När cirka en fjärdedel av vår kommuns invånare har ett annat modersmål än svenska och därigenom tillhör en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen ansåg vi att vårt bibliotek behövde en gedigen grund att utgå ifrån för att kunna utveckla arbetet gentemot denna grupp: Vilka behov fanns? Vilka aktörer fanns för oss att samverka med? Vad pågick redan? Vi kom fram till att en kartläggning skulle kunna vara en grund för att arbeta strategiskt och långsiktigt med denna grupp.

Hon fortsätter:

– Kartläggningen gav värdefull och ny kunskap samt vägar till nya och viktiga kontakter att samverka med.

En biblioteksguide anställdes som resurs

I en andra ansökan till Stärkta bibliotek söktes medel för att anställa en somalisktalande brobyggare – en biblioteksguide – och i augusti 2020 började Ugbad Ali som biblioteksguide på biblioteket. Hon arbetar vanligtvis inom utbildning och brinner för läsning.

En del av biblioteksguidens introduktion på biblioteket bestod av en utbildning i bibliotekskunskap som Borläge bibliotek självade skapat utifrån råd från Ola Pilerots rapport Nyanlända biblioteksguider. I utbildningen ingår bland annat en genomgång av bibliotekslagen och demokratiska värderingar.

Projektet började bra. Ugbad hade pass i biblioteket som extra resurs och det startades aktiviteter som läxhjälp och bokcirkel samtidigt som man var ute och informerade på andra verksamheter.

Corona ledde till digital omställning

När coronasituationen förvärrades och restriktionerna skärptes gick det inte längre att hålla öppet eller ta emot grupper. Då ställdes det om till digital verksamhet, och tack vare Ugbads ihärdiga arbete med att lära personer som är ovana vid digital teknik att ha digitala möten lyckades hon anordna digitala aktiviteter.

Digitala föreläsningar och sagostunder arrangerades för målgruppen. Stödmaterial togs fram på bibliotekets webbplats, genom en Ny i Sverige-flik med tips på böcker, användbara länkar och instruktionsvideor på flera språk för att använda bibliotekets digitala tjänster.

Arbetet blir nu en modell för andra

Högskolan Dalarna och Länsbibliotek Dalarna har utfört följeforskning på Borlänge biblioteks år med en biblioteksguide och en rapport ska komma inom kort. Rapporten kommer även att innehålla en modell som andra bibliotek kan använda i sitt arbete.

Ta inget för givet

Borlänge bibliotek förstod tidigt att det inte går att ta för givet att alla känner till vad ett bibliotek är. Det behövs stöd för att använda biblioteket.

För att verkligen kunna nå målgruppen är det viktigt att hitta rätt person som biblioteksguide. Det måste vara någon som andra känner förtroende för, som har ett stort kontaktnät och som brinner för läsfrämjande.

De har också lärt sig att anpassa planer efter behov och omständigheter. Det går inte att utgå från att man vet vad en målgrupp behöver eller vill ha.

Läs mer

Om Stärkta bibliotek-bidraget

Borlänge biblioteks kartläggning

Laddar...