Till navigation Till innehåll
Lokalpolis läser för barn på Hagfors bibliotek.Lokalpolis läser för barn på Hagfors bibliotek.Lokalpolis läser för barn på Hagfors bibliotek.

Lokalpolisen Caroline Eriksson läser för barn på Hagfors bibliotek. Foto: Jeanette Larsson.

Flerspråkig personal, fristadsförfattare och fler aktiviteter på Hagfors bibliotek

Under år 1 och 2 med Stärkta bibliotek har biblioteket i Hagfors gjort en rad insatser för att öka tillgängligheten och nå fler invånare. Nytt studierum och fler läsplatser, utökad programverksamhet, samarbeten med olika aktörer och att anställa personal som talar arabiska och dari har varit några insatser.

Hagfors är belägen i Värmland och gränsar till Dalarna. I kommunen bor nästan 12 000 invånare. Hantverk, stål och musik är några av kommunens kännetecken och det finns en stark hembygdsförening.

Bidraget Stärkta bibliotek söktes för:
Biblioteket i Hagfors ville med medel från Stärkta bibliotek göra en rad insatser för att bättre bemöta behoven i kommunen. Man önskade anställa flerspråkig personal, samarbeta med olika aktörer, till exempel Synskadades riksförbund, för att ta fram en strategi för tillgänglighet och se vilka åtgärder som är bäst lämpade för besökare med synnedsättning. Att göra om i biblioteksrummet, införskaffa medier på fler språk och utöka programverksamheten stod också på agendan.

Kultur- och bibliotekschef Tina Bergenbrink säger följande om bibliotekets betydelser:

– Biblioteket är en viktig mötesplats som skapar förtroende inte enbart för sig själv utan också för människorna där och för samhället i stort. Ökade läskunskaper bidrar till att en person får fler möjligheter i livet; privat, i arbetslivet och i samhället. På sikt leder detta till ökad trivsel hos kommuninvånare, ökad kunskapsförsörjning och en förutsättning för en livskraftig demokrati.

Såhär användes bidraget
Biblioteket har anställt en person som är arabisktalande och en som talar dari för att arbeta med att stärka språk och finnas till i biblioteket för användarna. Uppdraget har också inneburit att ta hand om mångspråkiga medier, översätta information och inbjudningar till fler språk samt kontakt med olika aktörer. Biblioteket har också anställt en person för att stärkta verksamheten för barn och unga bland annat genom mer uppsökande verksamhet och  fler samarbeten med kulturskola, fritidsgård och Barnhälsovården.  

Man har också byggt om bibliotekslokalen som är belägen i Älvstrandens utbildningscentrum. Numera finns ett tyst läsrum och studierum.

En lördag i månaden arrangeras "Lördag på biblioteket". Då gör flera i personalen tillsammans med biblioteksanvändare, unga och äldre, svenskspråkiga och med andra språk olika aktiviteter; Melodikrysset, sagostunder på dari, arabiska och svenska, barnteater, workshops tillsammans med olika studieförbund, firande av olika högtider och författar och kulturbesök i biblioteket. Därtill skyltningar och miniutställningar för att lyfta olika målgrupper och teman.

Tillsammans med författare arbetade man kring temat hemkänsla i projektet "Little History" samlade fristadsförfattaren Assadoulah Ahmadi in berättelser från flyktingar och andra som kommit från olika länder till Värmland och Hagfors. Grundidén byggde på att när en person flyr, lämnar den inte bara sitt hemland utan förlorar sin historia och identitet. Istället för att vara lärare, snickare eller hårfrisörska blir personen enbart flykting och invandrare. Projektet mynnade ut i flera berättelser, träffar, film och boken "Hoppets territorium", utgiven på Heidruns förlag.

Regelbundet erbjuds läxhjälp för elever med andra språk än svenska vilket har lett till att många elever kommer till biblioteket men också flera volontärer som vill hjälpa till, både svenskspråkiga och med andra språk.

Kultur och bibliotekschefen berättar:
– Detta stöd har varit oerhört betydelsefullt för vår biblioteksutveckling. Vi har blivit en plats där människor med andra språk än svenska har fått en tillhörighet, betydelsen av att ha personal med andra språk än svenska kan inte överskattas för att nå detta mål. Vi har även fått en annan förståelse för andra språkgrupper. Vi har börjat bryta barriärer mellan olika grupper, vi ser hur blandade grupper deltar på olika programpunkter.

Hagfors bibliotek fortsätter satsningarna och på agendan är ett användardrivet arbetssätt för att utveckla biblioteket och fånga upp fler invånare som inte använder biblioteket.

Läs mer

Bidraget Stärkta bibliotek

Regionbibliotek Värmland har tagit fram ett material som heter Schyst bibliotek som Hagfors också planerar att använda för att bli ännu bättre.
Schyst bibliotek