Till navigation Till innehåll
Spädbarn som bläddrar i bok tillsammans med vuxna. Foto: Sara Norling.Spädbarn som bläddrar i bok tillsammans med vuxna. Foto: Sara Norling.Spädbarn som bläddrar i bok tillsammans med vuxna. Foto: Sara Norling.

Foto: Sara Norling.

Samverkan ger stärkta bibliotek i Bräcke kommun

En riktigt bra biblioteksverksamhet är beroende av en mängd olika vardagsrelationer, och viljan att stärka dessa genomsyrar de projekt man genomför i Bräcke kommun. Möjligheterna att vara generös med resurser gör det lätt att samverka med andra och det ger tydliga effekter.

När Stärkta bibliotek lanserades var biblioteket i Bräcke i slutfasen av uppdraget som pilotprojekt inom Bokstart. Under två år hade de, tillsammans med övriga kommuner i Jämtland och Härjedalen, prövat arbetssättet med hembesök.

– Det funkade så bra att vi redan hade bestämt oss för att fortsätta utveckla det i ordinarie verksamhet. Bibliotekets första ansökan till Stärkta bibliotek blev därför ett tydligt avgränsat projekt riktat mot en annan prioriterad målgrupp, berättar kulturchef Anna Lundström.

En nysatsning på högläsare för äldre

När man vill komma i kontakt med nyblivna småbarnsföräldrar kan man enkelt skicka ett brev och erbjuda ett hembesök. Men det är inte lika enkelt att knacka på hos någon med nedsatt läsförmåga, och säga: ”Hej, vi tror att du behöver hjälp.”

Biblioteket vet inte heller alltid vilka individer som behöver läshjälpmedel just nu – inte ens i en liten kommun som Bräcke med 6 300 invånare, tre bibliotek och väldigt hög lokalkännedom. Men kollegorna inom Vård- och omsorgsavdelningen träffar människor i den målgruppen varje dag, så biblioteket bestämde sig för att nysatsa på sina högläsare och göra dem till ännu bättre ambassadörer för bibliotekens tjänster. Projektet Läskraft hade haft fint genomslag några år tidigare och det fanns flera högläsargrupper, men kontakterna fungerade inte lika bra överallt.

Fortbildning om högläsning och läshjälpmedel på tre orter

Biblioteket utformade ett erbjudande till alla enheter som arbetar med äldrevård och LSS i kommunen – en frivillig fortbildning i cirkelform för vård- och omsorgspersonal, sockrad med en rolig föreläsare som start och cirkelträffar med biblioteken som ledare. Projektet stod för alla kostnader, inklusive deltagarnas arbetstid.

Cirklarna genomfördes på tre orter, med den bibliotekarie som jobbar där till vardags. På så sätt stärktes relationerna till alla enheter. Biblioteket använde Myndigheten för tillgängliga mediers material Läsa tillsammans som stomme, vilket gjorde arbetsinsatsen rimlig. Sammantaget blev det väldigt lyckat, med nöjda ledare och högläsare, både nya och gamla.

Nära läsning för barn i lägre åldrar – samverkan med förskolan
Under arbetet med Bokstart hade biblioteket fastnat för hur viktig språkutvecklingen är för ett litet barns hela framtid. Det är enkelt och roligt att språkträna tillsammans, vilket är huvudbudskapet vid hembesöken i Bokstart. Steg två blev att få andra vuxna som möter de mindre barnen att känna hur viktiga de är, så nästa samverkansprojekt riktade sig mot förskolan.

Vardagsarbetet med förskolan fungerade redan bra, och det tog inte mer än en kaffekopp för cheferna att dra upp riktlinjer för ett gemensamt fortbildningsprojekt. Det kom att omfatta alla bibliotek och all personal i alla förskolor i kommunen, även kooperativen. Förskolan jobbade dessutom redan läsårsvis utifrån olika teman, så det gick snabbt att bestämma att nästa tema skulle vara språkutveckling, med samverkansprojektet som bas.

Den stora fördelen med att jobba i en liten kommun

Här är det värt att lyfta en grundförutsättning som talar till mindre kommuners fördel. I Bräcke kommun finns det bara en kultur- och bibliotekschef och två förskolechefer, så förankringsarbete kan gå väldigt fort när alla ser hur ett projekt kan stärka verksamheterna. Med ungefär 60 anställda i förskolan fördelade på 5 arbetslag var dessutom en hanterbar skara för de 6 personer som utgör den integrerade biblioteksverksamheten.

Att det skulle bli studiecirklar var givet, eftersom arbetsmetoden hade fungerat väl i läsprojektet för äldre. En cirkelledare gör inte anspråk på att kunna allt, utan blir mer av en motor i samtalet och alla lär av varandra. Den här gången satte biblioteket ihop studiematerialet på egen hand, med de fria resurser som finns inom Bokstart och på Skolverkets lärportal som grund.

Bokmästare besökte barnen

Träffar under rubrikerna Prata respektive Läsa genomfördes på förskolornas vanliga månadsmöten, med reflektionsuppgifter emellan. På den tredje träffen bjöds förskolorna in till respektive bibliotek för att titta på nya böcker och andra resurser.

I projektet fortsatte biblioteken med hembesöken hos alla nya föräldrar, och genomförde återkommande högläsning på alla förskoleavdelningar under namnet Bokmästarna. Att kunna läsa är magi för en treåring, och karaktärer som Bokhild Blad och Bok-Malin besökte barnen, till mycket nöje för alla inblandade. Samtidigt spreds handgriplig inspiration om hur man kan jobba med berättande och upplevelser utifrån olika böcker. Ordinarie personal tog hand om cirklarna, men för att mäkta med omfattningen av hembesök och högläsningsaktiviteter anställdes även två personer på deltid.

Med väl tilltagna projektmedel kunde arbetet inledas med en riktigt bra föreläsning och kvällsmat på en storträff. När frågan kom från en deltagare om projektet kunde bekosta bättre bokhyllor i läshörnan var det enkelt att svara: ”Ja, det kan alla förskolor få om de vill.” Kommunens dagliga verksamhet i LSS stod för snickrandet.

Samverkan är lika mycket nöje som överlevnadsfråga

Att stärka bibliotekets vardagsrelationer ligger som grundtanke i alla projekt som genomförts från 2018 och framåt. Möjligheterna att kunna sockra aktiviteter och vara generös med resurser gör det lätt att samverka med andra och det ger tydliga effekter. Biblioteksverksamheten blir lite oftare efterfrågad och betraktas lite oftare som en självklar medspelare – och i förlängningen förbättras bibliotekets förutsättningar att fullgöra sitt samhällsuppdrag.