Till navigation Till innehåll
Bild för - webb_23A0423.jpgBild för - webb_23A0423.jpgBild för - webb_23A0423.jpg

Skapande skola, Lilla Edet. Foto: Susanne Kronholm.

Uppdaterade riktlinjer för Skapande skola

Kulturrådet har arbetat med att förenkla ansökningsprocessen och effektivisera handläggningen av bidraget Skapande skola. När nästa ansökningsomgång öppnar i januari 2023, gör den det med reviderade riktlinjer. Målet är att fler huvudmän söker bidraget så att fler barn och unga får ta del av konst och kultur under skoltid.

Vi har utvecklat arbetet med bidraget Skapande skola så att fler barn och unga får ta del av konst och kultur under skoltid. Genom att förenkla ansökningsförfarandet hoppas vi att fler huvudmän söker bidraget.

Skapande skolas syften har inte förändrats. Bidraget bidrar fortfarande till de kulturpolitiska målen att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor samt barns och ungas rätt till kultur.

Riktlinjerna har reviderats för att förenkla ansökningsprocessen och effektivisera handläggningen. De revideringar som gjorts i riktlinjerna är förtydliganden inom:

 • syfte och definitioner
 • förutsättningar för bidrag
 • hur ansökan och redovisning går till, och
 • former för fördelning av bidrag

Syfte och definitioner

Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Bidraget ska öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Genom Skapande skola ska elever, tillsammans med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter ges möjlighet att:

 • fördjupa sig inom en variation av olika konst- och kulturuttryck
 • utveckla sitt eget skapande, och/eller
 • uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck

Att uppleva och utveckla förståelse för konst och kulturuttryck kan exempelvis innebära att elever i samband med en föreställning erbjuds en fördjupning genom ett efterföljande samtal i salongen.

Treårsprincipen tas bort

I de tidigare riktlinjerna fanns en treårsprincip som skulle säkerställa att elever fick möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck. Principen gick ut på att bidrag gavs i högst tre år för ett samarbete med en och samma kulturaktör och en skola. Treårsprincipen är nu borttagen och ansvaret ligger på skolhuvudmännen att säkerställa att eleverna erbjuds en variation av konst- och kulturuttryck, i enlighet med Skapande skolas förordning.

Kulturlivets parter

Bidrag ges till projekt som sker i samverkan med kulturlivets parter. I detta sammanhang avses kulturinstitutioner och aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet inom kulturella och konstnärliga genrer på lokal, regional och nationell nivå.

Det innebär exempelvis att verksamheter som science center eller naturvetenskapligt orienterade museum som inte har sin huvudsakliga verksamhet inom konst och kultur inte kan finansieras med Skapande skola-bidraget.

Media

Media har varit det kulturområde där flest missförstånd sker kring hur bidraget kan användas. I de reviderade riktlinjerna förtydligas nu innebörden av begreppet Media. Det handlar om audiovisuellt skapande och digitalt berättande som exempelvis speldesign eller ljudberättande.

Förutsättningar och villkor för Statsbidrag

För att beviljas bidrag enligt förordningen gäller bland annat att huvudmannen har en översiktlig handlingsplan för arbetet med Skapande skola, utifrån skolans behov och att insatserna som planeras är ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan.

Handlingsplan innebär i det här sammanhanget en översiktlig projektplan med syfte och mål för Skapande skola-insatserna.

Skapande skola-projekten ska genomföras tillsammans med professionella kulturaktörer och/eller kulturverksamheter inom sin konst- eller kulturform så att insatserna blir ett komplement till huvudmannens befintliga kulturverksamhet. Skapande skola kan komplettera läroplanens övergripande uppdrag att elever ska få uppleva, ta del av och använda olika uttrycksformer samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. Skapande skola bör bistå skolans kulturuppdrag men ska inte ersätta ordinarie undervisning inom exempelvis språk, bild, musik, drama, dans, slöjd och historia.

Det går att få bidrag för:

 • inköp av professionell kulturverksamhet,
 • konst- och kulturprojekt som genomförs av professionella kulturaktörer för att
 • främja elevernas eget skapande, och/eller
 • för- och/eller efterarbete med skolans pedagoger och den professionella kulturaktören, för att främja en långsiktig samverkan mellan skolan och kulturlivets parter. Till exempel i form av workshops eller liknande aktiviteter som sker som en del av ett Skapande skola-projekt.

Förenklad ansökan och fördjupad uppföljning

Huvudmannen ska i ansökan översiktligt ange vad som planeras. Den som söker bidraget behöver intyga att:

 • det finns en utformad handlingsplan
 • insatserna som planeras är ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan
 • eleverna ges delaktighet och inflytande i projekten, och
 • projekten genomförs tillsammans med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter inom ramen för den obligatoriska skoltiden

Hanteringen av bidraget har stort fokus på tillit. Efter bidragsfördelningen kan huvudmannen göra en detaljerad planering och bidraget kan, så länge insatserna följer bidragets syften och villkor, användas på det sätt som anses mest lämpligt utifrån de egna förutsättningarna. Vi begär inte in reviderade projektplaner.

Först i redovisningen anges hur bidraget använts, vilka kulturaktörer eller kulturverksamheter som ingått. Samt en mer detaljerad budgetuppföljning jämfört med ansökan.

Utöver ordinarie redovisning kan Kulturrådet göra fördjupad uppföljning och kontroll av att statsbidragspengarna används på ett korrekt sätt. Detta görs genom stickprov.

Fördelning utifrån nyckeltal

De reviderade riktlinjerna möjliggör en ny fördelningsmodell som effektiviserar Kulturrådets handläggning. Modellen utgår från de kvantitativa uppgifter som huvudmannen anger i sin ansökan, ingen kvalitativ bedömning görs. Huvudmännen får ett schablonbelopp utifrån:

 • antal deltagande elever
 • antal elever i anpassad grundskola och specialskolan
 • geografisk plats

För att säkerställa möjligheten att genomföra satsningar även för mindre huvudmän varierar stödets storlek utifrån hur många barn som planeras att delta i projekten. Fördelning av bidrag görs genom en fördelningstrappa där summa per elev succesivt minskar. Ett högre belopp ges till elever i anpassad grundskola och specialskolan.

Utifrån Tillväxtverkets kategorisering av kommuntyper ges ett tillägg till glesa och mycket glesa landsbygdskommuner för att kompensera för de som har långa avstånd mellan skola och kulturverksamhet.

Läs mer

Här kan du läsa de reviderade riktlinjerna i sin helhet:

Kulturrådets riktlinjer för statsbidrag till kulturell verksamhet i skola, Skapande skola