Till navigation Till innehåll
Regnbågsflagga målad i oljefärger.Regnbågsflagga målad i oljefärger.Regnbågsflagga målad i oljefärger.

Hbtqi i kulturen

Kulturrådet är en av elva myndigheter som har ett särskilt uppdrag från regeringen att driva på utvecklingen för lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

För Kulturrådets del handlar det om att sprida kunskap om hbtqi-frågor i kulturlivet. Vi bjuder in till seminarier och lyfter fram konstnärligt intressanta projekt med hbtqi-tema på vår webbplats och i sociala medier.

hbtqi-perspektivet är ett av flera rättighetsperspektiv som ingår när vi bedömer ansökningar inom våra olika bidrag. Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv.

Vi har också regelbundna möten med de andra myndigheterna som har ett särskilt ansvar för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i samhället, liksom med RFSL, RFSL Ungdom och föreningen för transpersoner FPES.

Vårt uppdrag är att göra verklighet av den strategi för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter som regeringen presenterade i början av 2014. Vi är sektorsansvarig myndighet med ansvar för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter i kulturlivet. Vi har tagit fram en egen startegi som hjälper oss i arbetet.

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Hitta inspiration