Vad är Kultur och hälsa?

Kultur och hälsa är ett paraplybegrepp som täcker in olika typer av insatser där konstnärliga uttryck, konst och kultur används inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg och inom folkhälsoområdet. Det kan vara utifrån ett behandlande och rehabiliterande syfte, eller i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte. Begrepp som kultur i vården, kultur för äldre, kultur på recept ingår i det vidare begreppet kultur och hälsa.

Arbetet som bedrivs inom kultursektorn för att uppfylla de kulturpolitiska målsättningarna bidrar också till att främja hälsa, och till att uppfylla delar av folkhälsopolitikens mål. I de nationella kulturpolitiska målsättningarna är en av utgångspunkterna att alla ska få möjlighet att delta i kulturella upplevelser, att kunna få bildning och att utveckla sina skapande förmågor. Det är en rättighet för alla. Det bidrar bland annat till personlig utveckling, stärkt självkänsla och välbefinnande. Det ger också möjligheter till lärande och social inkludering, oavsett om man är ung eller gammal. Det är faktorer som påverkar hälsa och livsbetingelser för både enskilda individer och grupper av människor.

Såväl svensk som internationell forskning visar på kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande, ur både ett fysiskt, socialt, intellektuellt, och existentiellt perspektiv.